Home2019-10-14T17:14:43+02:00
Natuur in je stad

Er leeft meer in
Haar­lem dan je denkt

Lees meer

Wat wij doen

Prach­ti­ge bloe­men, zoe­men­de bij­en, groe­ne wei­lan­den en broe­den­de vogels: in Haar­lem is de natuur vol­op aan­we­zig. En daar kun­nen we geen genoeg van krij­gen. Daar­om zet Natuur in je stad zich in om meer bio­di­ver­si­teit te cre­ë­ren in onze stad. Natuur in je stad is een ini­ti­a­tief van Spaar­ne­lan­den, in opdracht van de gemeen­te Haar­lem. Samen met Land­schap Noord-Hol­land wer­ken we dage­lijks aan het sti­mu­le­ren van een groen kli­maat om in te wonen en wer­ken. En daar kun­nen we jouw hulp goed bij gebrui­ken! Help je mee Haar­lem groe­ner te maken?

Mil­joen m² groen

1,3

Natuur­pa­rels

9

Bomen

62.224

Mil­joen m² gras

2,4

Laat­ste nieuws

Meer nieuws

Kunst­ma­tig rif

3 novem­ber 2020|Ver­die­ping, Zelf doen, Tips, In beeld|

We heb­ben het vaak over natuur op land. Maar wist je dat in de zee ook heel veel leeft? Het leven op de bodem van de zee en in rivie­ren is de afge­lo­pen jaren alleen behoor­lijk afge­no­men als gevolg van de vis­se­rij en ver­vui­ling. Veel plek­ken zijn ver­an­derd in zand­vlak­tes, waar nau­we­lijks voed­sel aan­we­zig is. Om het onder­wa­ter­le­ven te sti­mu­le­ren en bevor­de­ren zijn er in Neder­land op ver­schil­len­de plek­ken kunst­ma­ti­ge rif­fen geplaatst. De rif­fen zijn een nieuw leef­ge­bied voor vis, schaal- en schelp­die­ren. Lees er meer over op Natuur in je Stad!

Over Natuur in je stad

Natuur in je stad is een ini­ti­a­tief van Spaar­ne­lan­den, in opdracht van de gemeen­te Haar­lem. Samen met part­ner Land­schap Noord-Hol­land sti­mu­le­ren we de bio­di­ver­si­teit van de stad. Dit doen we door ver­schil­len­de pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Ons doel is om alle bij­zon­de­re plan­ten en die­ren in de stad te bescher­men én te laten groei­en. En zo een groe­ne stad te cre­ë­ren, voor ons alle­maal.

Lees meer

Part­ners

Wer­ken aan de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem doet Natuur in je stad niet alleen. Dit doen we samen met vrij­wil­li­gers, scho­len, bedrij­ven en ande­re groen­hel­den van de stad. Maar we wer­ken ook nauw samen met de gemeen­te Haar­lem, Land­schap Noord-Hol­land en ande­re part­ners.

Con­tact

Heb je vra­gen of wil je meer weten? Neem con­tact met ons op!

Go to Top