Home2019-10-14T17:14:43+02:00
Natuur in je stad

Er leeft meer in
Haar­lem dan je denkt

Lees meer

Wat wij doen

Prach­ti­ge bloe­men, zoe­men­de bij­en, groe­ne wei­lan­den en broe­den­de vogels: in Haar­lem is de natuur vol­op aan­we­zig. En daar kun­nen we geen genoeg van krij­gen. Daar­om zet Natuur in je stad zich in om meer bio­di­ver­si­teit te cre­ë­ren in onze stad. Natuur in je stad is een ini­ti­a­tief van Spaar­ne­lan­den, in opdracht van de gemeen­te Haar­lem. Samen met Land­schap Noord-Hol­land wer­ken we dage­lijks aan het sti­mu­le­ren van een groen kli­maat om in te wonen en wer­ken. En daar kun­nen we jouw hulp goed bij gebrui­ken! Help je mee Haar­lem groe­ner te maken?

Mil­joen m² groen

1,3

Natuur­pa­rels

9

Bomen

62.224

Mil­joen m² gras

2,4

Laat­ste nieuws

Meer nieuws

Heem­tuin Ein­den­hout, Eco­lo­gisch punt. Door Titi des Bou­vrie.

20 mei 2020|Nieuws, Ver­die­ping|

Voor­jaar in de heem­tuin! In de plas-dras-strook langs de vaart bloeit spec­ta­cu­lair een hele rand goud­ge­le Dot­ters. Ook de Slee­doorn, Mei­doorn en Gele kor­noel­je bloei­den uit­bun­dig. Wij heb­ben alleen onder­schat dat de Boter­bloe­men alles over­woe­ke­ren. In de twee plant­vak­ken moet het teveel aan deze plant­jes wor­den gewied. Over­al komen hier klei­ne kiem­plant­jes op. Het is span­nend om te zien wel­ke plan­ten zich heb­ben uit­ge­zaaid, en wel­ke de over­stro­ming in de win­ter heb­ben over­leefd.

Nieuw leven in de Hek­sloot­pol­der

14 mei 2020|Nieuws, Wat wij doen|

In de Hek­sloot­pol­der bij Haar­lem zijn sinds deze week jon­ge kie­vi­ten te bewon­de­ren. De afge­lo­pen maan­den is hier hard gewerkt om de wei­de­vo­gels te bescher­men en het leef­ge­bied te ver­be­te­ren en te ver­gro­ten. Nieu­we vos­we­ren­de ras­ters moe­ten ervoor zor­gen dat de grut­to, kie­vit, ture­luur, klu­ten en kok­meeuw onge­stoord kun­nen broe­den en hun jon­gen vei­lig zijn tegen vos­sen.

Over Natuur in je stad

Natuur in je stad is een ini­ti­a­tief van Spaar­ne­lan­den, in opdracht van de gemeen­te Haar­lem. Samen met part­ner Land­schap Noord-Hol­land sti­mu­le­ren we de bio­di­ver­si­teit van de stad. Dit doen we door ver­schil­len­de pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Ons doel is om alle bij­zon­de­re plan­ten en die­ren in de stad te bescher­men én te laten groei­en. En zo een groe­ne stad te cre­ë­ren, voor ons alle­maal.

Lees meer

Part­ners

Wer­ken aan de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem doet Natuur in je stad niet alleen. Dit doen we samen met vrij­wil­li­gers, scho­len, bedrij­ven en ande­re groen­hel­den van de stad. Maar we wer­ken ook nauw samen met de gemeen­te Haar­lem, Land­schap Noord-Hol­land en ande­re part­ners.

Con­tact

Heb je vra­gen of wil je meer weten? Neem con­tact met ons op!