Home2019-10-14T17:14:43+02:00
Natuur in je stad

Er leeft meer in
Haar­lem dan je denkt

Lees meer

Wat wij doen

Prach­ti­ge bloe­men, zoe­men­de bij­en, groe­ne wei­lan­den en broe­den­de vogels: in Haar­lem is de natuur vol­op aan­we­zig. En daar kun­nen we geen genoeg van krij­gen. Daar­om zet Natuur in je stad zich in om meer bio­di­ver­si­teit te cre­ë­ren in onze stad. Natuur in je stad is een ini­ti­a­tief van Spaar­ne­lan­den, in opdracht van de gemeen­te Haar­lem. Samen met Land­schap Noord-Hol­land wer­ken we dage­lijks aan het sti­mu­le­ren van een groen kli­maat om in te wonen en wer­ken. En daar kun­nen we jouw hulp goed bij gebrui­ken! Help je mee Haar­lem groe­ner te maken?

Mil­joen m² groen

1,3

Natuur­pa­rels

9

Bomen

62.224

Mil­joen m² gras

2,4

Laat­ste nieuws

Meer nieuws

Vrij­wil­li­gers gezocht voor het bestrij­den van de Japan­se dui­zend­knoop

11 augus­tus 2020|Nieuws, Zelf doen, Wat wij doen, Wat jij kunt doen|

Heb je een paar uur­tjes over en wil je samen met je buurt­ge­no­ten lek­ker in de bui­ten­lucht hel­pen om een van de groot­ste plaag­plan­ten uit te scha­ke­len? Mooi! Spaar­ne­lan­den zoekt name­lijk vrij­wil­li­gers die kun­nen hel­pen met het bestrij­den van de Japan­se dui­zend­knoop.

Hit­te en (huis)dieren

6 augus­tus 2020|Nieuws, Zelf doen, Tips|

De komen­de dagen wor­den tro­pisch! Wij men­sen kun­nen voor ons­zelf vaak mak­ke­lijk voor ver­koe­ling zor­gen. Maar voor die­ren is dit vaak las­ti­ger, en al hele­maal voor die­ren in de natuur. Natuur in je Stad geeft je tips voor huis­die­ren en die­ren in het wild hoe jij hen door de hit­te­golf heen kunt hel­pen. Zo zor­gen we samen voor elkaar én onze die­ren.

5 mooie natuur­films op Net­flix

3 augus­tus 2020|Nieuws, Tips, Kids|

Niets kan af en toe zo lek­ker om met een film­pje op de bank te plof­fen. Zelf­ge­maak­te pop­corn of ande­re lek­ke­re snacks erbij en genie­ten maar! En hoe leuk is het als dat over de prach­ti­ge natuur op aar­de gaat? Natuur in je Stad zet 5 mooie natuur­films en ‑docu­men­tai­res op Net­flix voor je op een rij­tje.

Over Natuur in je stad

Natuur in je stad is een ini­ti­a­tief van Spaar­ne­lan­den, in opdracht van de gemeen­te Haar­lem. Samen met part­ner Land­schap Noord-Hol­land sti­mu­le­ren we de bio­di­ver­si­teit van de stad. Dit doen we door ver­schil­len­de pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Ons doel is om alle bij­zon­de­re plan­ten en die­ren in de stad te bescher­men én te laten groei­en. En zo een groe­ne stad te cre­ë­ren, voor ons alle­maal.

Lees meer

Part­ners

Wer­ken aan de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem doet Natuur in je stad niet alleen. Dit doen we samen met vrij­wil­li­gers, scho­len, bedrij­ven en ande­re groen­hel­den van de stad. Maar we wer­ken ook nauw samen met de gemeen­te Haar­lem, Land­schap Noord-Hol­land en ande­re part­ners.

Con­tact

Heb je vra­gen of wil je meer weten? Neem con­tact met ons op!

Go to Top