Home2019-10-14T17:14:43+02:00
Natuur in je stad

Er leeft meer in
Haar­lem dan je denkt

Lees meer

Wat wij doen

Prach­ti­ge bloe­men, zoe­men­de bij­en, groe­ne wei­lan­den en broe­den­de vogels: in Haar­lem is de natuur vol­op aan­we­zig. En daar kun­nen we geen genoeg van krij­gen. Daar­om zet Natuur in je stad zich in om meer bio­di­ver­si­teit te cre­ë­ren in onze stad. Natuur in je stad is een ini­ti­a­tief van Spaar­ne­lan­den, in opdracht van de gemeen­te Haar­lem. Samen met Land­schap Noord-Hol­land wer­ken we dage­lijks aan het sti­mu­le­ren van een groen kli­maat om in te wonen en wer­ken. En daar kun­nen we jouw hulp goed bij gebrui­ken! Help je mee Haar­lem groe­ner te maken?

Mil­joen m² groen

1,3

Natuur­pa­rels

9

Bomen

62.224

Mil­joen m² gras

2,4

Laat­ste nieuws

Meer nieuws

Tui­nie­ren voor Dum­mies: houd je herfst­tuin rommelig

1 novem­ber 2022|Nieuws, Ver­die­ping, Zelf doen, Tips, Kids, In beeld, Wat jij kunt doen|

Val­len­de blaad­jes, bloe­men die hun bes­te tijd gehad heb­ben: het is herfst in je tuin. Voor­dat je er al te hard gaat oprui­men, geven we je een paar rede­nen om je tuin wat rom­me­lig te laten. Dag Marie Kon­do, hal­lo bodem­ver­be­te­ring, egels en insecten!

Tui­nie­ren voor Dum­mies: plant nu een kruidentuintje

25 okto­ber 2022|Nieuws, Ver­die­ping, Zelf doen, Tips, Kids, In beeld, Wat jij kunt doen|

Denk je najaar, dan denk je mis­schien niet aan tui­nie­ren. Ter­wijl dit een prach­tig moment is om bij­voor­beeld een krui­den­tuin­tje aan te leg­gen. De grond is nu nog lek­ker warm en de regen zorgt voor genoeg water. Natuur in je Stad geeft je krui­den­tuin­in­spi­ra­tie voor de herfst.

Over Natuur in je stad

Natuur in je stad is een ini­ti­a­tief van Spaar­ne­lan­den, in opdracht van de gemeen­te Haar­lem. Samen met part­ner Land­schap Noord-Hol­land sti­mu­le­ren we de bio­di­ver­si­teit van de stad. Dit doen we door ver­schil­len­de pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Ons doel is om alle bij­zon­de­re plan­ten en die­ren in de stad te bescher­men én te laten groei­en. En zo een groe­ne stad te cre­ë­ren, voor ons allemaal.

Lees meer

Part­ners

Wer­ken aan de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem doet Natuur in je stad niet alleen. Dit doen we samen met vrij­wil­li­gers, scho­len, bedrij­ven en ande­re groen­hel­den van de stad. Maar we wer­ken ook nauw samen met de gemeen­te Haar­lem, Land­schap Noord-Hol­land en ande­re partners.

Con­tact

Heb je vra­gen of wil je meer weten? Neem con­tact met ons op!

    Ga naar de bovenkant