Home2019-10-14T17:14:43+02:00
Natuur in je stad

Er leeft meer in
Haar­lem dan je denkt

Lees meer

Wat wij doen

Prach­ti­ge bloe­men, zoe­men­de bij­en, groe­ne wei­lan­den en broe­den­de vogels: in Haar­lem is de natuur vol­op aan­we­zig. En daar kun­nen we geen genoeg van krij­gen. Daar­om zet Natuur in je stad zich in om meer bio­di­ver­si­teit te cre­ë­ren in onze stad. Natuur in je stad is een ini­ti­a­tief van Spaar­ne­lan­den, in opdracht van de gemeen­te Haar­lem. Samen met Land­schap Noord-Hol­land wer­ken we dage­lijks aan het sti­mu­le­ren van een groen kli­maat om in te wonen en wer­ken. En daar kun­nen we jouw hulp goed bij gebrui­ken! Help je mee Haar­lem groe­ner te maken?

Mil­joen m² groen

1,3

Natuur­pa­rels

9

Bomen

62.224

Mil­joen m² gras

2,4

Laat­ste nieuws

Meer nieuws

De opmars van de rivierkreeft

21 juni 2021|Nieuws, Ver­die­ping, Tips, In beeld, Wat wij doen|

Vreem­de kost­gan­gers, dat zijn de Ame­ri­kaan­se rivier­kreef­ten die de Neder­land­se bin­nen­wa­te­ren over­spoe­len. Mooi om te zien, dat zeker, maar ze rich­ten nog­al wat scha­de aan. Experts spre­ken al van een plaag. Wie zijn deze beest­jes en wat is pre­cies het pro­bleem? Natuur in je stad duikt in de materie.

Ga de strijd aan met de Japan­se duizendknoop

1 juni 2021|Nieuws, Zelf doen, Wat wij doen, Wat jij kunt doen|

Het is groei­zaam weer. Regen wordt opge­volgd door zon en anders­om. Het groen schiet dus over­al omhoog, hoe­ra! Helaas geldt dat ook voor een beruch­te plaag­plant: de Japan­se dui­zend­knoop. Zo gezel­lig als zijn naam is, zo irri­tant is de plant zelf. Help jij ‘m te bestrij­den? Spaar­ne­lan­den zoekt nog vrijwilligers.

Over Natuur in je stad

Natuur in je stad is een ini­ti­a­tief van Spaar­ne­lan­den, in opdracht van de gemeen­te Haar­lem. Samen met part­ner Land­schap Noord-Hol­land sti­mu­le­ren we de bio­di­ver­si­teit van de stad. Dit doen we door ver­schil­len­de pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Ons doel is om alle bij­zon­de­re plan­ten en die­ren in de stad te bescher­men én te laten groei­en. En zo een groe­ne stad te cre­ë­ren, voor ons allemaal.

Lees meer

Part­ners

Wer­ken aan de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem doet Natuur in je stad niet alleen. Dit doen we samen met vrij­wil­li­gers, scho­len, bedrij­ven en ande­re groen­hel­den van de stad. Maar we wer­ken ook nauw samen met de gemeen­te Haar­lem, Land­schap Noord-Hol­land en ande­re partners.

Con­tact

Heb je vra­gen of wil je meer weten? Neem con­tact met ons op!

    Ga naar de bovenkant