Mis­schien las je het al in het Haar­lems Dag­blad: onlangs sig­na­leer­de een voge­laar een bon­te kraai in Sant­poort-Zuid. Best bij­zon­der! Wat weet jij over de bon­te kraai? Natuur in je Stad pre­sen­teert drie weet­jes die je nog niet ken­de over deze vogel.

  1. Zeld­za­me gast in Nederland

De bon­te kraai ‘woont’ hier niet. Wel in Ier­land, Schot­land, Scan­di­na­vië en in gro­te delen van Midden‑, Zuid- en Oost-Euro­pa. De vogel over­win­tert van ouds­her in het zui­den en kwam daar­door in de win­ter wel in Neder­land terecht. Tien­dui­zen­den bon­te kraai­en bezoch­ten Neder­land zo rond de jaren ‘80, maar toen kwam kli­maat­ver­an­de­ring. Nu Scan­di­na­vië steeds war­mer wordt, hoe­ven de vogels niet meer weg om te over­win­te­ren. Een bon­te kraai spot­ten in West-Neder­land is dus best zeldzaam.

  1. Hoe bont is de bon­te kraai?

De naam bon­te kraai is een beet­je ver­war­rend, we geven het toe. Want ver­wacht hier geen regen­boog­ach­tig veren­kleed, maar wel sty­lish tin­ten zwart, grijs en wit. Ver­ge­le­ken met de zwar­te kraai maakt de vogel het natuur­lijk wel heel bont. Weten­schap­pers den­ken dat het ver­schil tus­sen de twee soor­ten kraai­en is ont­staan tij­dens de laat­ste ijs­tijd. Toen ont­ston­den er als het ware twee groe­pen kraai­en. Toch zijn ze nog steeds ver­want en kun­nen een bon­te en een zwar­te kraai samen pri­ma een gezin stich­ten. Samen maken ze dan het­zelf­de, her­ken­ba­re “kraah kraah” geluid.

  1. Eten en broe­den in het kort

De bon­te kraai broedt tus­sen april en juni en legt gemid­deld zo’n vier tot zes eie­ren. Dat gebeurt in een hoog­ge­plaatst nest dat gebouwd door het vrouw­tje, met dank aan het man­ne­tje voor aan­le­ve­ren van het mate­ri­aal. De jon­ge vogels vlie­gen aan het ein­de van de zomer uit. Bon­te kraai­en zijn omni­vo­ren, ofte­wel geen kies­keu­ri­ge eters. Insec­ten, klei­ne zoog­die­ren, zee­die­ren en slak­ken: ze lus­ten het alle­maal. Zelf zien? Vol­gens de Vogel­be­scher­ming kun je de vogel in de win­ter bewon­de­ren in Nati­o­naal park Lau­wersmeer en op Vlieland.

Smaakt dit naar meer?
Lees hier het arti­kel over de bon­te kraai in Santpoort-Zuid.

Meer weten, een vraag of een sug­ges­tie? We horen het graag! Like ook onze Inst­agram zodat je geen arti­kel meer mist.