Vlucht gecan­celd, geen zin in files en de inter­na­ti­o­na­le trein zit vol? Geluk­kig is er in en rond­om Haar­lem en Zand­voort genoeg te bele­ven deze zomer. We selec­teer­den vijf leu­ke uitjes voor kin­de­ren, bij mooi en min­der mooi weer.

Strand en duinen
Speur­toch­ten, excur­sies, dier­tjes ont­dek­ken of een stoe­re klim in de water­to­ren: er valt echt van alles te bele­ven op en rond­om het strand en de dui­nen. De acti­vi­tei­ten­ka­len­der van Nati­o­naal Park Zuid-Ken­ne­mer­land barst deze zomer dan ook bij­na uit zijn voe­gen. Mooi mee­ge­no­men is dat de mees­te acti­vi­tei­ten maxi­maal 4 euro per kind kosten.

Vei­lig hut­ten bou­wen bij Palènpa
In Nieuw-Ven­nep bouw je zelf coo­le hut­ten, op een vei­li­ge manier. Zagen en tim­me­ren is niet nodig, je gebruikt je han­den, palen, pane­len, bou­ten en moe­ren. Heel sim­pel. En na het spe­len kan de boel mak­ke­lijk weer uit elkaar. Bou­wen is geschikt voor kin­de­ren van 4 tot en met 14 jaar. Het hut­ten­bouw­dorp is in de zomer­va­kan­tie 2022 elke dag open, behal­ve op maan­da­gen en van 23 juli tot en met 7 augus­tus. Bekijk Palenpa.nl voor meer info.

Lek­ker bui­ten zwemmen
In de buurt en gra­tis: zwem­men in natuur­wa­ter. De Veer­plas, ’t Wed of de Oos­ter­plas zijn daar de aan­ge­we­zen plek­ken voor. Geen gol­ven en een afge­zet ondiep gedeel­te maken deze plas­sen ook heel geschikt voor kin­de­ren. Met genoeg plek om je hand­doek neer te leg­gen en je fiets te stal­len. Check de infor­ma­tie­bor­den ter plek­ke voor de kwa­li­teit van het zwem­wa­ter, of doe dat onli­ne. In de zomer is er kans op bij­voor­beeld blauwalg.

Regen? Naar het Teylers!
Ook het Tey­lers muse­um pakt goed uit voor kin­de­ren en gezin­nen. Fijn als je bui­ten een beet­je uit­ge­raasd bent. Doe een Crash Cour­se natuur­kun­de, ver­won­der je bij de Gro­te Elek­tri­seer­ma­chi­ne of maak je eigen vul­kaan. Bekijk het blok­ken­sche­ma voor alle acti­vi­tei­ten. De mees­te acti­vi­tei­ten zijn gra­tis, maar je moet wel een tic­ket voor het muse­um hebben.

De Haar­lem­mer­hout
‘Ons’ stads­bos mag natuur­lijk niet ont­bre­ken in dit lijst­je. Als het warm is vind je ver­koe­ling onder een gro­te boom, fijn voor een pick­nick. En op het gro­te veld is plek zat om te spe­len en natuur­lijk is er kin­der­boer­de­rij en her­ten­kamp De Hout­hoe­ve. Kip­pen, konij­nen, gei­ten, her­ten en nog veel meer die­ren­vreugd vind je er. Op hun Facebook­pa­gi­na vind je actu­e­le infor­ma­tie en openingstijden.

Dit vind je vast ook leuk