Niets kan af en toe zo lek­ker om met een film­pje op de bank te plof­fen. Zelf­ge­maak­te pop­corn of ande­re lek­ke­re snacks erbij en genie­ten maar! En hoe leuk is het als dat over de prach­ti­ge natuur op aar­de gaat? Natuur in je Stad zet 5 mooie natuur­films en ‑docu­men­tai­res op Net­flix voor je op een rijtje.


Night on earth

De nieu­we tech­no­lo­gie ach­ter deze natuur­se­rie ont­hult het ver­bor­gen nacht­le­ven van de wezens op deze wereld, van jagen­de leeu­wen tot vlie­gen­de vleer­mui­zen. Laat je mee­sle­pen in de mys­tiek van de nacht en de die­ren die dan tot leven komen.


Our planet

Ont­dek het natuur­schoon op onze pla­neet en zie wat kli­maat­ver­an­de­ring voor gevol­gen heeft voor alle leven­de wezens in deze ambi­ti­eu­ze docu­men­tai­re van onge­ken­de omvang. Je bent ver­ze­kerd van prach­ti­ge beel­den en een flin­ke wake-up call.


Oceans

Deze docu­men­tai­re onder­zoekt de cru­ci­a­le rol die water speelt in het bestaan van de mens en de oor­zaak-en-gevolg-wis­sel­wer­king tus­sen oce­a­nen en het mili­eu. Laat je mee­voe­ren naar ver­re oor­den, leer meer over het belang van onze oce­a­nen en waar­om het zo belang­rijk is dat we aan ons mili­eu denken.


Dan­cing with the Birds

Deze film is de favo­riet van een van onze redac­teu­ren en gaat over de won­der­lij­ke para­dijs­vo­gel. Deze intri­ge­ren­de beest­jes met hun weel­de­ri­ge veren­dek wonen op Nieuw-Gui­nea, Austra­lië en een deel van de Moluk­ken. Ze zet­ten hun bes­te poot­je voor om een part­ner te strik­ken, van uit­ge­brei­de ver­en­cho­re­o­gra­fie­ën tot per­fect gebek­te hof­ma­ke­rij. Wie weet leer je er nog wat van ;-).


Virunga

In het Virun­ga­ge­berg­te in de lan­den Con­go, Oegan­da en Rwan­da leeft de berg­go­ril­la. Deze soort leeft alleen maar op deze plek. Door stro­pers, en olie exploi­tan­ten heb­ben deze impo­san­te gorilla’s het moei­lijk. Virun­ga ver­telt het met een Oscar geno­mi­neer­de ver­haal van de ran­gers die hun leven ris­ke­ren om het kost­ba­re nati­o­naal park van Afri­ka en de bedreig­de gorilla’s die er leven, te redden.

Wel­ke ga jij kijken?