Min­der maai­en voor een gro­te­re natuurwaarde

Om de natuur meer de ruim­te te geven is beslo­ten om in het voor­jaar het gras min­der vaak te maai­en op een groot aan­tal stuk­ken in de gemeen­te Haar­lem. Het col­le­ge­be­sluit is terug te vin­den op de web­si­te van Gemeen­te Haar­lem.

Door min­der te maai­en kun­nen ande­re plan­ten­soor­ten groei­en en bloei­en, waar weer vlin­ders, bij­en, ande­re insec­ten en uit­ein­de­lijk ook de vogels van pro­fi­te­ren. De gemeen­te Haar­lem werkt samen met Spaar­ne­lan­den aan de omvor­ming van het groen. Doel is het stre­ven naar meer diver­si­teit in het groen met een gro­te­re natuurwaarde.

Min­der maaien
In 2019 is Spaar­ne­lan­den al begon­nen met het min­der maai­en als proef. Afge­lo­pen jaar is onge­veer 30% van de gazons in Haar­lem 4 weken later dan nor­maal gemaaid. In 2020 zal dit onge­veer 50% van de gazons zijn. Daar­naast zul­len deze ande­re delen gelijk wor­den omge­vormd naar een ‘natuur­lijk beheer’. Dit bete­kent dat er maar 2 keer per maai­sei­zoen wordt gemaaid (eind juni en rond half sep­tem­ber). Deze peri­o­des zijn wel afhan­ke­lijk van het weer en de ont­wik­ke­ling van het gras.

Ont­wik­ke­ling tot bloem­rijk gras
Door het gras min­der vaak te maai­en en het maai­sel af te voe­ren, kan heel gelei­de­lijk de natuur zich gaan ont­wik­ke­len naar meer bloem­rijk lang­gras. Dit is wel een gelei­de­lijk pro­ces. In eer­ste instan­tie start de omvor­ming met het licht los­ha­len van de boven­laag van het gras­veld, dus alleen bij de gazons die gaan ver­an­de­ren. Een aan­tal van deze om te vor­men gazons zul­len na bewer­king pleks­ge­wijs wor­den inge­zaaid met een wei­de­bloe­men­meng­sel. Ver­vol­gens laat Spaar­ne­lan­den het gras groei­en en wordt het nog 2 keer per jaar gemaaid.

Meer vari­a­tie
Tij­dens dit ver­an­de­rings­pro­ces gaan er lang­zaam ande­re plan­ten­soor­ten groei­en. Door het min­der vaak maai­en van een groot aan­tal gazons zal er meer vari­a­tie ont­staan, dit is weer goed voor de ont­wik­ke­ling van de natuur. En omdat er nu al een groot deel van de gazon­nen — voor­na­me­lijk op indu­strie­ter­rei­nen — zo wordt beheerd, zul­len er weer ver­schil­len­de sta­dia ont­staan in de ont­wik­ke­ling van de gras­lo­ca­ties naar bloem­rijk gras.

Meer infor­ma­tie
In dit nieuws­be­richt staat een kaart met wel­ke gebie­den voort­aan eco­lo­gisch gemaaid wor­den. Ook is hier een lijst met veel gestel­de vra­gen te vin­den. Voor ove­ri­ge vra­gen kun­nen inwo­ners terecht bij de stad­s­eco­loog van Haar­lem, Sjoerd Ande­la, te berei­ken via sandela@haarlem.nl.