Lie­ve­heers­beest­jes: een schat­tig volk­je dat zich voor­al in het voor­jaar en in de zomer veel laat zien. Op Natuur in je Stad lees je alles over het lie­ve­heers­beest­je en ook waar­om ze zich af en toe mas­saal op het strand bevinden.

Strand­gan­gers
Zijn lie­ve­heers­beest­jes strand­gan­gers? Je zou het bij­na den­ken. Afge­lo­pen juni werd het Bloe­men­daal­se strand bij­voor­beeld over­spoeld met lie­ve­heers­beest­jes. De klei­ne kever­tjes zijn ech­ter hele­maal geen strand­gan­gers, er valt immers niets te eten te vin­den. Voor de gro­te popu­la­tie lie­ve­heers­beest­jes was het eten op hun oude stek op, dus het werd tijd voor een nieuw onder­ko­men. Omdat ze zich laten mee­voe­ren door de wind, kwa­men ze vori­ge maand mas­saal op het strand terecht. Een won­der­lijk gezicht!

Leuk om te weten

  • Rood met zwar­te stip­pen; het zeven­stip­pi­ge lie­ve­heers­beest­je (Coc­ci­nel­la Sep­tem­puncta­ta) is het bekend­ste lie­ve­heers­beest­je van Europa.
  • Offi­ci­eel is het lie­ve­heers­beest­je een keversoort.
  • Het lie­ve­heers­beest­je is een ech­te zon­ne­aan­bid­der. Op scha­duw­rij­ke plek­ken, zoals een dicht­be­groeid bos, zul je ze niet veel tegenkomen.
  • Ondanks zijn lie­ve uiter­lijk is het een fana­tie­ke jager die zich voor­al richt op zijn lie­ve­lings­eten: bladluis.
  • Om die reden zet­ten tuin­ders lie­ve­heers­beest­jes graag in om blad­lui­zen aan hun gewas­sen te voor­ko­men. Een natuur­vrien­de­lij­ke oplossing!
  • Het zeven­stip­pi­ge lie­ve­heers­beest­je houdt een win­ter­slaap. Favo­rie­te plek­ken zijn in housple­ten, tus­sen boom­wor­tels, in schuur­tjes of hui­zen, onder bla­de­ren, in rot­sen, mos of ande­re plek­ken waar hij goed kan schui­len tegen de winterkou.
  • De stip­pen op zijn rug zeg­gen trou­wens niks over de leef­tijd. Gemid­deld leeft een lie­ve­heers­beest­je maar één jaar.
  • Vol­gens wiki­pe­dia komen er in Neder­land zo’n 60 ver­schil­len­de soor­ten lie­ve­heers­beest­jes voor.

Azi­a­ti­sche lieveheersbeestje
Sinds 2002 heeft ook het Azi­a­ti­sche lie­ve­heers­beest­je ter­rein gewon­nen in Neder­land. Zwart met rode stip­pen, oran­je met zwar­te stip­pen, geel met zwar­te stip­pen: alle­maal lie­ve­heers­beest­jes afkom­stig uit Chi­na en Japan. Hij onder­scheidt zich door een gro­ter lichaam dan het zeven­stip­pi­ge lie­ve­heers­beest­je en een meer­kleu­rig uiter­lijk. Men zegt dat deze Azi­a­ti­sche lie­ve­heers­beest­jes in Bel­gië wer­den inge­voerd, met het idee om blad­luis op een natuur­lij­ke manier te bestrijden.

Meer lezen?
Arti­ke­len, leu­ke DIY’s en meer natuur­nieuws lees je op www.natuurinjestad.nl.