Een goe­de zwem­mer die dij­ken onder­mijnt, eigen­lijk uit Noord-Ame­ri­ka komt en wel een riet­wor­tel­tje lust: we heb­ben het over de mus­kus­rat. Het dier komt ook voor in de buurt van Haar­lem, heb je er wel eens een gezien? Hier­on­der lees je zijn bio.

Met­een even een mis­ver­stand uit de weg hel­pen: een mus­kus­rat is wel een knaag­dier, maar geen rat. Het dier hoort bij de fami­lie van de woel­muis­ach­ti­gen. Je her­kent de mus­kus­rat aan zijn brui­ne vacht, die veel lich­ter is op zijn buik. Het dier is met zo’n 35 cen­ti­me­ter een stuk gro­ter dan de woel­rat en brui­ne rat. Hij heeft boven­dien een lan­ge, opval­len­de staart. Deze is bij­na even lang als het dier zelf en is aan de zij­kan­ten afgeplat.

Mus­kus­rat hart­je water
De mus­kus­rat leeft over­al waar water is. Langs oevers van stil­staand en stro­mend water met veel water- en oever­plan­ten bij­voor­beeld. Oor­spron­ke­lij­ke komt de mus­kus­rat uit Noord-Ame­ri­ka, in Neder­land is het dus een exoot. Het dier is qua voe­ding voor­al fan van water­plan­ten, maar houdt af en toe ook van kreeft of vis. Hij zwemt en duikt als de bes­te, waar­bij zijn staart hem voortstuwt.

Dage­lijks leven
In de len­te zoe­ken man­ne­tjes en vrouw­tjes elkaar op om voort te plan­ten. Als dat is gelukt stu­ren ze de jon­ge die­ren in de herfst weg. De mus­kus­rat­ten trek­ken dan instinc­tief van ondie­pe pol­der­slo­ten naar die­pe­re slo­ten. Zo wor­den ze bij vorst niet inge­slo­ten door het ijs én heb­ben ze genoeg riet­wor­tels om op te kna­gen. Slim hoor.

Dij­ken opgepast
IJve­rig beest­je dus, die mus­kus­rat. En daar­in schuilt ook een pro­bleem. Mus­kus­rat­ten gra­ven burch­ten met ver­schil­len­de kamers en vlucht­pij­pen in oevers. Met hun gegraaf in oevers en dij­ken ver­oor­za­ken ze dijk­door­bra­ken en weg­ver­zak­kin­gen. En omdat het dier een exoot is, heeft hij wei­nig natuur­lij­ke vij­an­den. Daar­om bestrij­den pro­vin­cies mus­kus­rat­ten. Heb jij een mus­kus­rat gespot? Meld het dan aan meldingen@muskusrattenbeheer.nl.

En ten slotte
Wist je dat…

  • Het dier in Bel­gië op menu­kaar­ten prijkt als Waterkonijn?
  • Mus­kus­rat­ten musk afschei­den om vrouw­tjes aan te trek­ken en ter­ri­to­ri­um af te bakenen?
  • Je de knaag­die­ren voor­al kunt spot­ten in de och­tend- of avondschemering?
Dit vind je vast ook interessant: