Bio­di­ver­si­teit: wat en waarom

Bio­di­ver­si­teit is een term die je veel voor­bij ziet komen bij Natuur in je Stad. Wat bedoe­len we er pre­cies mee? Waar­om is bio­di­ver­si­teit belang­rijk? En wat kun jij doen om bij te dra­gen aan bio­di­ver­si­teit? Ver­za­mel al je groen­kracht en zet je in voor de natuur in Haarlem!

Wat is biodiversiteit?

Kort gezegd is bio­di­ver­si­teit: alle plan­ten en die­ren op aar­de.
De term ‘bio­di­ver­si­teit’ wordt veel gebruikt als het gaat om de natuur. Als je het woord opsplitst in twee­ën, wordt de bete­ke­nis al met­een een stuk dui­de­lij­ker. Kijk maar: ‘bio’ staat voor leven en ‘diver­si­teit’ staat voor de ver­schil­len­de soor­ten. Als je het hebt over ‘bio­di­ver­si­teit’ dan praat je dus over het leven van de ver­schil­len­de plant- en dier­soor­ten op aar­de. Van bac­te­rie tot bloem, van mos tot mens en van eik tot edel­hert. Al het leven dus!
Kli­maat­adap­tie en eco­lo­gie? Op de web­si­te www.natuurinjestad.nl zet­ten we deze ‘las­ti­ge’ natuur­ter­men nog eens hel­der voor je op een rijtje.

Waar­om is bio­di­ver­si­teit belangrijk?

Bio­di­ver­si­teit is van levens­be­lang. Eigen­lijk kan de wereld niet zon­der. Stel je voor dat er geen bomen zou­den zijn die ons van zuur­stof voor­zien; we zou­den het niet lang over­le­ven. Al die ver­schil­len­de soor­ten die­ren, plan­ten en bomen heb­ben ieder hun eigen bij­dra­ge aan de natuur. Ze wer­ken nauw­keu­rig samen en het geheel zorgt ervoor dat de natuur in balans is en mens en dier er vol­op pro­fijt van heb­ben. Ech­ter, de laat­ste jaren is die natuur­lij­ke balans niet zo van­zelf­spre­kend meer.
Zoals je mis­schien mee­ge­kre­gen hebt, heeft de natuur het zwaar. Als we kij­ken naar Haar­lem dan zien we bij­voor­beeld dat bij­en, insec­ten en vlin­ders steeds min­der gezien wor­den. Dit is het gevolg van de ver­ste­de­lij­king, nieuw­bouw en het feit dat veel men­sen kie­zen voor een onder­houds­vrien­de­lij­ke tuin, in plaats van groen en bloe­men. Een goe­de balans in de natuur is essen­ti­eel. Het zorgt er bij­voor­beeld voor dat wij gebruik kun­nen maken van voed­sel, grond­stof­fen, brand­stof en medicijnen.

Hulp = nodig!

Het is dus belang­rijk dat wij, als Haar­lem­mers, inzien dat de stad meer bio­di­ver­si­teit nodig heeft. Van­daar ook: Natuur in je Stad. Geluk­kig zijn er al veel groen­hel­den actief in de stad, in de vorm van vrij­wil­li­gers. Maar er is meer werk te doen. Om de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem te ver­be­te­ren, roe­pen we ieder­een op om zijn groe­ne steen­tje bij te dragen.

Doe je mee?

Wat jij kunt doen

Ieder­een is van har­te uit­ge­no­digd om bij te dra­gen aan de natuur. Geef je van­daag nog op voor een van deze ini­ti­a­tie­ven in Haar­lem waar­mee je de stad maakt. Wat dacht je van een vro­lij­ke bloem­bak of een heer­lijk rui­kend kruiden/geveltuintje?
Maar er zijn meer din­gen die je kunt doen om een gezon­de bio­di­ver­si­teit te ondersteunen:

  • Eet min­der vlees. Om de dag vlees eten heeft veel min­der impact op het mili­eu. Voor vee is er name­lijk veel land, water en voer nodig, naast alle broei­kas­gas­sen die er vrij­ko­men. Wist je dat jouw mili­eu-impact met 7 – 10% ver­laagd door elke week 100 gram min­der vlees te eten? (Bron: Voe­dings­cen­trum). Kies dus gerust voor vis en veel groen­ten op de BBQ. Lek­ker én gezond!
  • Breng meer vari­ë­teit in de tuin. Hoe meer ver­schil­len­de bloe­men en plan­ten je hebt in de (moes)tuin of op je bal­kon, hoe meer ver­schil­len­de bees­ten en insec­ten erop­af komen. Weg met de tegels in de tuin en inves­teer in meer bio­di­ver­si­teit rond­om je huis. Vaak zijn natuur­lij­ke mate­ri­a­len als hout­snip­pers en een schel­pen­pad ook een stuk goed­ko­per dan stenen.
  •  Laat de stuk­jes natuur rond­om je huis zoveel moge­lijk met rust. Die­ren hou­den van een weel­de­ri­ge omge­ving om te ver­blij­ven en zijn juist dol op hoop­jes met bla­de­ren en wil­de bloe­men. Je kunt dus best een beet­je ach­ter­over­leu­nen en de natuur zijn gang laten gaan in je tuin. Onkruid wie­den en snoei­en op zijn tijd is natuur­lijk wel nodig om je plan­ten mooi te houden.
  • Boots de natuur­lij­ke leef­om­ge­ving na. Wel­ke plan­ten en bloe­men komen er bij jou in de buurt veel voor? Plaats die begroei­ing ook in je tuin of op je bal­kon. Zo zorg je ervoor dat de vogels en insec­ten uit de omge­ving zich ook thuis voe­len bij jou in de tuin.
  • Ruim afval op. Zie je een blik­je cola, siga­ret­ten­peuk, papier­tje of leeg zak­je chips lig­gen op straat? Raap het op en gooi het in de prul­len­bak. Afval is niet erg sti­mu­le­rend voor de natuur in je stad. Maak ook gebruik van de afval­con­tai­ners van Spaar­ne­lan­den voor het schei­den van je huisafval.
  • Maak een com­post­hoop. Lees er alles over in ons arti­kel over een DIY-wor­men­ho­tel maken!

Samen­vat­tend…

Zon­der bio­di­ver­si­teit gaat het niet goed met de aar­de. Geluk­kig kun jij ook zelf wat doen door actief bij te dra­gen aan een gezon­de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem. Wat doe jij al terug voor de natuur? Van wel­ke ini­ti­a­tie­ven zou je graag meer wil­len weten?
We horen graag van je: info@natuurinjestad.nl.