Je kunt gras maai­en, maar je kunt ook pony’s de boel laten begra­zen. Die zor­gen ervoor dat er meer bloe­men tus­sen het gras groei­en en bloei­en. En dat is weer goed voor de insec­ten! Hoe het pre­cies zit lees je hieronder.

Haar­lem wil bloe­men en insec­ten steeds meer de ruim­te geven in ber­men, gazons en par­ken. Maar die komen er niet van­zelf. De gemeen­te heeft daar­om een cre­a­tie­ve oplos­sing gevon­den om het groen in de stad kort, maar ook bloem­rijk te krij­gen. Naast het gewo­ne maai­en hou­den name­lijk ook pony’s het groen in toom. En dat doen ze goed. Want op de voor­heen rui­ge ter­rei­nen waar nu pony’s gra­zen is een spec­ta­cu­lai­re terug­keer van de bloe­men­rijk­dom. Ook plan­ten zoals rode kla­ver (vol nec­tar voor insec­ten) en ande­re bij­zon­de­re soor­ten keer­den terug. En de eer­ste zeld­za­me soor­ten pad­den­stoe­len zijn inmid­dels gesignaleerd.

Daar­om pony’s
Dank­zij kli­maat­ver­an­de­ring wordt het steeds war­mer, waar­door gras­sen blij­ven groei­en en er dus meer gemaaid moet wor­den. Dat kost veel tijd en man­kracht. Ook ver­zuurt de grond door onder ande­re neer­slag van stik­stof. Door ‘bewei­ding’ (gra­zen) door pony’s blijft het gras laag en kun­nen zaden beter ont­kie­men. Ook helpt hun mest om ver­zu­ring tegen te gaan. Alle­maal gun­stig voor bloe­men, het bodem­le­ven en voor insec­ten. Zij heb­ben name­lijk niet alleen bloe­men voor nec­tar en stuif­meel nodig, maar ook een lage en open begroei­ing, waar het warm en droog is. Als­of dat nog niet genoeg is, trap­pen de pony’s ook de bodem open, waar­door er min­der ver­zu­ring is. Wat een uitkomst!

Waar o waar?
Aan de noord­oe­ver van de Meer­wijk­plas in Schal­k­wijk is de inzet van pony’s als eer­ste getest. Nadat de die­ren hier het gras kort hiel­den, ver­an­der­de het gebied in twee jaar tijd in één gro­te bloe­men­zee. En op die bloe­men kwam een arma­da aan insec­ten­soor­ten af in de vorm van vlin­ders, bij­en en zweef­vlie­gen. Het ter­rein zoemt je nu tege­moet in de zomer. Inmid­dels vind je bewei­de ter­rei­nen in het Poel­broek­park en aan de noord­oe­ver van de Meer­wijk­plas. Er zijn plan­nen om de bewei­ding nog wat uit te breiden.

Niet over­al pony’s
Begra­zing is niet over­al moge­lijk. Daar­om wor­den er ook ande­re manie­ren getest om ber­men, gazons en par­ken bloem­rij­ker te maken. Zoals door de aan­leg van grep­pels, ofte­wel wadi’s. Bij het aan­leg­gen wordt de ver­zuur­de bodem­laag ver­wij­derd. Boven­dien gaan de grep­pels over­stro­min­gen tegen, en de instroom van kalk­rijk water ver­min­dert bodemverzuring.

Bij de uit­voe­ring van het beheer wordt samen­ge­werkt door de gemeen­te Haar­lem, Spaar­ne­lan­den en Natuur­lij­ke Zaken.