In Haar­lem zijn steeds meer bij­vrien­de­lij­ke ber­men te vin­den. Deze bloem­rij­ke ber­men vor­men een belang­rij­ke voed­sel­bron voor bij­en, vlin­ders en ande­re insec­ten. Het beheer van de ber­men is in han­den van Spaar­ne­lan­den. Het ver­schil met ‘gewo­ne’ ber­men is dat de bij­vrien­de­lij­ke ver­sies niet meer vol­le­dig strak gemaaid wor­den. Daar­door zien de ber­men er wil­der uit.

Bloem­rij­ke ‘wil­de’ ber­men hard nodig
Bloem­rij­ke ber­men zijn hard nodig, omdat het niet goed gaat met insec­ten. In 30 jaar tijd is drie­kwart van alle insec­ten ver­dwe­nen. Spaar­ne­lan­den zet daar­om actief in op het cre­ë­ren van deze ‘wil­de’ bloem­rij­ke ber­men. In het voor­jaar wor­den de ber­men inge­zaaid met een eco­lo­gisch bloe­men­meng­sel. De inheem­se plant- en bloe­men­soor­ten die hier­uit voort­ko­men, trek­ken insec­ten, vlin­ders en bij­en aan. In juli start Spaar­ne­lan­den met het maai­en van de ber­men in stro­ken, zodat insec­ten de kans heb­ben om naar een ander plek­je te gaan. Het maai­sel wordt snel afge­voerd, zodat de ber­men rij­ker gaan bloeien.

Ver­keers­vei­lig­heid is ook prioriteit
Spaar­ne­lan­den houdt bij het behe­ren van de berm niet alleen reke­ning met insec­ten, maar ook met men­sen. Tij­dens het bij­vrien­de­lijk hou­den van de ber­men wordt ook reke­ning gehou­den met ver­keers­vei­lig­heid en het over­zich­te­lijk hou­den van wegen en straathoeken.

Natuur in je stad
De bij­vrien­de­lij­ke ber­men zijn onder­deel van een groot pak­ket aan maat­re­ge­len om de natuur in Haar­lem een flin­ke impuls te geven. Onder de vlag ‘Natuur in je stad’ wer­ken Spaar­ne­lan­den, gemeen­te Haar­lem en Land­schap Noord-Hol­land hier samen aan.