In de Hek­sloot­pol­der bij Haar­lem zijn weer vos­we­ren­de ras­ters geplaatst. Deze ras­ters moe­ten ervoor zor­gen dat de grut­to, kie­vit, ture­luur, klu­ten en kok­meeuw onge­stoord kun­nen broe­den en hun jon­gen vei­lig zijn tegen vossen.

De Hek­sloot­pol­der, met als onder­deel de Oude-Spaarn­dam­mer­pol­der, was van­ouds een rijk gebied voor wei­de­vo­gels maar is sterk ach­ter­uit gegaan. De groot­ste oor­zaak van de afna­me van het aan­tal wei­de­vo­gels in de Hek­sloot­pol­der is pre­da­tie. De laat­ste jaren is de vos­sen­po­pu­la­tie behoor­lijk toe­ge­no­men en krij­gen wei­de­vo­gel­jon­gen nau­we­lijks nog de kans om uit te vliegen.

Nieu­we maatregelen
Drie jaar gele­den is de gemeen­te Haar­lem om die reden gestart met het plaat­sen van vos­sen­ras­ters, een hek­werk voor­zien van stroom. Toch bleek dit niet vol­doen­de om deze intel­li­gen­te roof­die­ren te weren. Nieu­we maat­re­ge­len moe­ten voor­ko­men dat ze toe­gang krij­gen tot het leef­ge­bied van de wei­de­vo­gels. Zo zijn de ras­ters tegen de water­kant geplaatst, zodat ze geen moge­lijk­heid heb­ben om het land op te komen. Op plek­ken waar geen water is, zijn extra dra­den gespan­nen en moet tuin­g­aas voor­ko­men dat de vos­sen een gang onder het hek­werk door kun­nen gra­ven. Dank­zij de finan­ci­ë­le bij­dra­gen van de gemeen­te Haar­lem en Ver­e­ni­ging Behoud De Hek­sloot­pol­der is het afge­ras­ter­de gebied ver­groot van 15 naar 51 hec­ta­re. Hier­door is een gro­ter leef­ge­bied beschermd en vindt er in de kern min­der ver­sto­ring plaats.

Unie­ke samenwerking
Dit pro­ject is in opdracht van de gemeen­te Haar­lem uit­ge­voerd met behulp van Spaar­ne­lan­den, de vrij­wil­li­gers van de Ver­e­ni­ging Behoud De Hek­sloot­pol­der, vrij­wil­li­gers van de Vogel­werk­groep Zuid-Ken­ne­mer­land, de WBE (wild­be­heer­een­heid), Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land, Recre­a­tie Noord-Hol­land en Natuur­lij­ke Zaken, onder­deel van Land­schap Noord-Hol­land. Dank­zij de exper­ti­se van deze par­tij­en is het moge­lijk om deze vorm van wei­de­vo­gel­be­heer uit te voe­ren. De WBE levert een belang­rij­ke bij­dra­ge aan de bescher­ming van wei­de­vo­gels. Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land stelt net­stroom beschik­baar voor de ras­ters. Agra­ri­ërs geven toe­gang tot hun land en hel­pen met het plaat­sen van de ras­ters samen met de vrij­wil­li­gers. Wei­de­vo­gel­ken­ner Andries Kamstra moni­tort de ont­wik­ke­ling van de wei­de­vo­gels, con­tro­leert de span­ning en pleegt onder­houd aan het raster.

Broed­suc­ces
De komen­de maan­den zul­len de ont­wik­ke­lin­gen van het aan­tal wei­de­vo­gels nauw­let­tend gevolgd wor­den. Het is nu zaak dat de jon­ge wei­de­vo­gels opgroei­en en over een aan­tal jaar terug­ke­ren om zelf te gaan broe­den. Dank­zij alle inspan­nin­gen kun­nen de inwo­ners van Haar­lem blij­ven genie­ten van de laatst over­ge­ble­ven plek in de gemeen­te waar wei­de­vo­gels leven.

Grutto

Beeld: Natuur­lij­ke Zaken