Voor veel sport­lief­heb­bers gaat er niets boven heer­lijk bui­ten spor­ten. Haar­lem­mers heb­ben het geluk dat ze kun­nen kie­zen tus­sen de mooie par­ken, de bos­sen, de dui­nen of zelfs het strand! Naast dat bui­ten spor­ten heel lek­ker is, is het ook nog eens ont­zet­tend goed voor je gezond­heid. In dit arti­kel lees je meer over de voor­de­len en waar je bui­ten kunt sporten.


Boost je immuunsysteem

Door bui­ten te spor­ten ver­sterk je je immuun­sys­teem, hier­door ben je min­der vat­baar voor infec­ties. En bui­ten heb­ben virus­sen veel min­der kans dan in een benauw­de sport­school. Wel is het belang­rijk om op een plek met scho­ne lucht te spor­ten, dus bij­voor­beeld niet langs een druk­ke door­gaan­de weg.

Zon

Door bui­ten te spor­ten sti­mu­leer je de aan­maak van vita­mi­ne D. Vita­mi­ne D zorgt voor ster­ke­re bot­ten, onmis­baar dus! Je krijgt al vol­doen­de vita­mi­ne D als je in de zomer een half uur bui­ten in het dag­licht bent met onbe­dekt hoofd en onbe­dek­te armen. En daar­naast is dat gezon­de kleur­tje in je gezicht mooi mee­ge­no­men! Smeer je wel altijd in met een zon­ne­brand om huidscha­de te voor­ko­men. Ook zorgt zon­licht voor een beter slaapritme.

Bui­ten­lucht maakt je blijer
Door­dat je bui­ten bent, wordt je stres­s­le­vel auto­ma­tisch ver­laagd. Ook zorgt de bui­ten­lucht voor een ont­span­nen gevoel, sti­mu­leert het je cre­a­ti­vi­teit en je pro­bleem­op­los­send ver­mo­gen. Veel men­sen die bui­ten spor­ten voe­len zich na afloop vita­ler dan wan­neer ze bin­nen sportten.

Bui­ten sport je langer
Als je de keu­ze zou heb­ben tus­sen de fiets­trai­ner in de sport­school of lek­ker bui­ten een rond­je fiet­sen. Wat zou je dan kie­zen? Waar­schijn­lijk kies je voor het rond­je bui­ten. Bui­ten krijg je name­lijk veel meer prik­kels waar­door de tijd veel snel­ler gaat en je min­der snel op je hor­lo­ge kijkt dan wan­neer je in de sport­school sport.

Bui­ten spor­ten in Haarlem
Ben jij hele­maal enthou­si­ast gewor­den en zoek je een leu­ke plek om te spor­ten? Kijk dan eens bij Bui­ten­Fit Haar­lem. Bui­ten­Fit ver­zorgt te gek­ke out­door trai­nin­gen in de natuur voor jong én oud. De trai­nin­gen wor­den gege­ven door trai­ner Duncan Berends. Zo kun je alle dagen van de week kie­zen uit bij­voor­beeld boot­camp trai­ning, ket­t­le­bell trai­ning, cir­cuit­trai­ning en per­so­nal trai­ning in de ver­schil­len­de stads­de­len in Haarlem.

Samen spor­ten met je kind(eren)
Zoek jij nog een leu­ke acti­vi­teit om met je kind te doen? Of wil je op een leu­ke manier met je kind fit wor­den? Pro­beer dan eens de Ouder & Kind Boot­camp. Ple­zier en leu­ke acti­vi­tei­ten staan cen­traal tij­dens deze speel­se boot­camp. Je wis­selt acti­vi­tei­ten met je kin­de­ren samen en spel­ac­ti­vi­teit in groeps­ver­band af. Denk aan bij­voor­beeld wed­strijd­jes, zoals wel­ke fami­lie de mees­te push ups kan, of hoe hard papa en/of mama kan/kunnen ren­nen met zijn/haar doch­ter op de rug? Ook kun je bij­voor­beeld fles­sen­voet­bal spe­len, esta­fet­te en nog veel meer. Ple­zier gega­ran­deerd dus!

Waar sport je?
Tij­dens de bui­ten­trai­nin­gen in Haar­lem kun je spor­ten op ver­schil­len­de loca­ties. Dit kan vari­ë­ren van plein­tjes, par­ken tot op het strand of in de dui­nen. In Haar­lem train je o.a. in het Scho­ter­bos, het Kenau­park, De Bol­wer­ken, bij de Molen­plas of op pleintjes.

Work-out
Tij­dens de trai­nin­gen doe je veel oefe­nin­gen met een ket­t­le­bell, je eigen lichaams­ge­wicht en gebruik je spor­ta­t­ri­bu­ten die door Bui­ten­Fit wor­den mee­ge­no­men. Denk hier­bij aan een batt­le rope, jump box, medi­ci­ne bal­len, spring­tou­wen, gym­bal­len en meer. De trai­nin­gen zijn geschikt voor elk niveau.

Trai­nin­gen gaan altijd door
De train­gen bij Bui­ten­Fit Haar­lem gaan altijd door. Weer of geen weer. Alleen bij onweer en ijs op de grond wor­den de trai­nin­gen uit vei­lig­heids­over­we­gin­gen geannuleerd.

Boek een gra­tis proefles
Ben je enthou­si­ast gewor­den? Neem eens een kijk­je op de web­si­te van Bui­ten­Fit Haar­lem en boek een gra­tis proef­les! Je vindt alle trai­nin­gen en het roos­ter hier.

Spe­ci­a­le kortingsactie
Wil je aan de slag na het vol­gen van een proef­les? Dan krijg je 25% kor­ting op de aan­schaf van een strip­pen­kaart. Ga voor het aan­schaf­fen van een strip­pen­kaart naar de web­si­te en voer de kor­tings­co­de Natuurinjestad25% in.

En wil je met­een ook detoxen? Lees ons arti­kel over detoxen met de natuur.

Veel ple­zier met sporten!