Het is kerst­va­kan­tie! De kin­de­ren heb­ben vakan­tie en mis­schien ben je zelf ook vrij. Genoeg tijd om lek­ker bui­ten op avon­tuur te gaan. Onze tips voor de leuk­ste bui­ten­ac­ti­vi­tei­ten, lees je hier!

Altijd bui­ten spelen 

Met de arti­ke­len van Natuur in je Stad wil­len we jou en kin­de­ren graag inspi­re­ren om de natuur in te gaan, weer of geen weer en wel­ke leef­tijd ook. Want ook in het najaar en de win­ter is er genoeg te ont­dek­ken bui­ten: Waar in het bos kun je bij­voor­beeld het bes­te schui­len tij­dens een flin­ke regen­bui? Wie kan er over de groot­ste plas heen sprin­gen? Hoe ziet sneeuw er eigen­lijk uit van dicht­bij? Ouders, lera­ren, opa’s en oma’s, bso’s en ieder­een die met kin­de­ren omgaat, moe­di­gen we aan om lek­ker vaak naar bui­ten te gaan.

Niet alleen komen kin­de­ren op die manier aan vol­doen­de bewe­ging, het is ook nog eens:

 • Heel leer­zaam;
 • Posi­tief in rela­tie tot het ver­wer­ken van prikkels;
 • Sti­mu­le­rend voor de fantasie;
 • Span­nend en avontuurlijk;
 • Super­leuk!

Avon­tuur­lij­ke buitenactiviteiten

Voor een fris­se neus en een dosis avon­tuur, ga je bui­ten op ont­dek­king met kin­de­ren. Bij­voor­beeld met een van deze bui­ten­ac­ti­vi­tei­ten, voor jong en oud(er):

 • Bos-bin­go

Op inter­net vind je de leuk­ste bosbingo’s, bij­voor­beeld deze herfst­bin­go. Print hem uit en ga met je kind(eren) op zoek naar alle items in het bos. Wie zijn kaart vol heeft, ver­dient natuur­lijk een prijs­je! Door de plaat­jes is deze bin­go ook geschikt om samen met klei­ne­re kin­de­ren te doen. Niet ver­ge­ten: een pen mee te nemen!

 • Die­rensa­fa­ri

Wie denkt dat de ‘Big Five’ alleen ver­re lan­den voor­komt, heeft het mis. In ons land heb­ben we onze eigen ‘Big Five’; het edel­hert, ree, wild zwijn, bever en zee­hond. Spring in de auto, ver­re­kij­ker mee en speu­ren maar. Je kunt natuur­lijk ook je eigen Gro­te Vijf ver­zin­nen en op expe­di­tie gaan in de stad of het park.

 • Schat zoe­ken

Deze acti­vi­teit is leuk om te doen met een groep­je kin­de­ren. Stel een ‘schat’ samen en ver­stop hem ergens in een (natuur)gebied. Tip: in een boom ver­stop­pen, maakt het extra uit­da­gend voor gro­te­re kin­de­ren. Maak een schat­kaart en zorg voor hel­de­re aan­wij­zin­gen onder­weg. Actief bui­ten spe­len én het sti­mu­leert de samen­wer­king tus­sen kids.

 • Arche­o­loog spelen

Leg uit wat een arche­o­loog is en wat zijn werk pre­cies inhoudt. Ver­vol­gens gaan jul­lie zelf aan de slag. Graaf een geul in de tuin/bos/strand/duinen (wel even oplet­ten of het kan en mag natuur­lijk) en geef ieder kind een eigen stuk­je in het onder­zoeks­ge­bied. In een doos kun­nen ze hun gevon­den schat­ten bewa­ren. Let op: soms kom je scher­pe din­gen tegen.

 • Boom plan­ten

Kan jul­lie tuin nog wel wat groens gebrui­ken? Tegels eruit, boom erin! Kin­de­ren vin­den het erg leuk om te hel­pen bij gro­te klus­sen als een boom plan­ten. Graaf samen een diep gat, draai de wor­tels voor­zich­tig wat uit elkaar, plant de boom en dicht­gra­ven maar. Extra leuk: ver­sier de grond om te boom met schel­pen, ste­nen etc.

 • Water onder­zoe­ken

Neem een emmer mee en onder­zoek eens wat er alle­maal leeft in het water van de sloot, zee of in het bos. Wel­ke die­ren zie je? Plant­jes mis­schien? Schel­pen? Of hele klei­ne beest­jes? Neem een schrif­tje en een pen mee en noteer wat jul­lie alle­maal tegen­ko­men. Schrijf erbij hoe alles heet en wat de func­tie van die­ren of plan­ten is.

 • Natuur knik­ke­ren

In de natuur vind je ook veel ron­de din­gen, denk aan kas­tan­jes, steen­tjes, bes­sen enzo­voorts. Laat je kin­de­ren ze ver­za­me­len en speel een pot­je natuur knik­ke­ren. Het werkt pre­cies het­zelf­de als gewoon knik­ke­ren: graaf een kuil­tje en pro­beer daar je knik­kers in te rol­len. Wie is de winnaar?

Meer inspi­ra­tie

We wen­sen jou en de kin­de­ren veel ple­zier met deze bui­ten­ac­ti­vi­tei­ten. Heb je zelf tips? Mail ze naar info@natuurinjestad.nl of deel ze op onze soci­al media. Meer inspi­ra­tie voor jou en je kin­de­ren vind je op de web­si­te: www.natuurinjestad.nl.

Mooie kerst­va­kan­tie!