Het is mei­va­kan­tie! Na weken­lang thuis­on­der­wijs kij­ken veel kin­de­ren uit naar de eer­ste school­da­gen na de vakan­tie. Ver­ma­ken je kin­de­ren zich nog? Mis je inspi­ra­tie? De leuk­ste bui­ten­ac­ti­vi­tei­ten lees je op Natuur in je Stad!

Coro­na tijden
In deze coro­na-tijd zit­ten alle kin­de­ren (en vol­was­se­nen) al weken aan­een­ge­slo­ten thuis. De mei­va­kan­tie heeft dit jaar dan ook een hele ande­re lading dan voor­gaan­de jaren. Geluk­kig zijn er genoeg leu­ke bui­ten­ac­ti­vi­tei­ten te beden­ken, waar­van je nog steeds een écht vakan­tie­ge­voel krijgt! Daar­naast is bui­ten zijn heel gezond en leerzaam:

  • Tik­ker­tje, voet­bal­len, fiet­sen, ver­stop­per­tje spe­len: bewe­gen is supergezond.
  • Het is goed voor je humeur, want in de bui­ten­lucht maak je vita­mi­ne D aan. En dat zorgt weer voor de aan­maak van goe­de stof­jes, waar je o.a. vro­lijk van wordt.
  • Bui­ten valt er van alles te zien en te bele­ven; edu­ca­tief voor groot en klein.

3x Bui­ten­ac­ti­vi­tei­ten tips (met of zon­der kids):

  • Boom­tik­ker­tje in het bos

Kies alle­maal een boom uit in het park of bos. Eén per­soon is de tik­ker en de rest rent steeds van de ene naar de ande­re boom. Bij een boom ben je vei­lig. Ben je nog onder­weg en word je getikt? Dan ben jij de nieu­we tik­ker. Leuk én gra­tis spel­le­tje voor het hele gezin!

  • Fiets­tocht met picknick

Ga een dag­je fiet­sen in de bui­ten­lucht. Pak je eigen fiets of huur een bak­fiets en kies een van deze mooie fiets­rou­tes uit. Onder­weg komen jul­lie mis­schien wel pas­ge­bo­ren lam­me­tjes of broe­den­de zwa­nen tegen? Extra leuk: Neem wat eten en een kleed­je mee en strijk onder­weg neer voor een picknick!

  • Kam­pe­ren in de tuin

Een ande­re betaal­ba­re bui­ten­ac­ti­vi­teit is kam­pe­ren in de tuin. Kies war­me­re nacht uit en zet een tent­je op in de tuin of op het bal­kon. Logeer samen met je part­ner of (een van) de kin­de­ren een nacht­je in de tent. Luxe: het toi­let en de koel­kast zijn altijd bin­nen hand­be­reik. Gega­ran­deerd vakantiegevoel!

Meer lezen?
Op de web­si­te ont­dek je meer arti­ke­len over de natuur en leu­ke DIY’s. Heb jij tips of mooie natuurfoto’s voor de redac­tie? Mail ze naar: info@natuurinjestad.nl.

Fij­ne meivakantie!