Coo­kie­be­leid

Over dit cookiebeleid

Dit coo­kie­be­leid legt uit wat coo­kies zijn en hoe we ze gebrui­ken. Lees dit beleid om te begrij­pen wat coo­kies zijn, hoe we ze gebrui­ken, de soor­ten coo­kies die we gebrui­ken, d.w.z. de infor­ma­tie die we ver­za­me­len met behulp van coo­kies en hoe die infor­ma­tie wordt gebruikt en hoe de coo­kie­voor­keu­ren kun­nen wor­den beheerd. Raad­pleeg ons pri­va­cy­be­leid voor meer infor­ma­tie over hoe we uw per­soon­lij­ke gege­vens gebrui­ken, opslaan en beveiligen.

U kunt op elk moment uw toe­stem­ming voor de coo­kie­ver­kla­ring op onze web­si­te wij­zi­gen of intrekken.

Meer infor­ma­tie over wie we zijn, hoe u con­tact met ons kunt opne­men en hoe we per­soon­lij­ke gege­vens ver­wer­ken in het pri­va­cy­be­leid van Spaar­ne­lan­den nv.

Uw toe­stem­ming is van toe­pas­sing op de vol­gen­de domei­nen: natuurinjestad.nl

Wat zijn cookies?

Coo­kies zijn klei­ne tekst­be­stan­den die wor­den gebruikt om klei­ne stuk­jes infor­ma­tie op te slaan. De coo­kies wor­den op uw appa­raat opge­sla­gen wan­neer de web­si­te in uw brow­ser wordt gela­den. Deze coo­kies hel­pen ons om de web­si­te goed te laten wer­ken, de web­si­te vei­li­ger te maken, een bete­re gebrui­ker­s­er­va­ring te bie­den en te begrij­pen hoe de web­si­te pres­teert en om te ana­ly­se­ren wat werkt en waar het moet wor­den verbeterd.

Hoe gebrui­ken wij cookies?

Zoals de mees­te onli­ne ser­vi­ces, gebruikt onze web­si­te coo­kies first-par­ty en third-par­ty coo­kies voor een aan­tal doel­ein­den. De first-par­ty coo­kies zijn meest­al nodig om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren en ver­za­me­len geen van uw per­soon­lijk iden­ti­fi­ceer­ba­re gegevens.

De coo­kies van der­den die op onze web­si­tes wor­den gebruikt, wor­den voor­na­me­lijk gebruikt om te begrij­pen hoe de web­si­te pres­teert, hoe u omgaat met onze web­si­te, onze ser­vi­ces bevei­li­gen, adver­ten­ties aan­bie­den die voor u rele­vant zijn en al met al u een bete­re en ver­be­ter­de web­si­te bie­den. gebrui­ker­s­er­va­ring en help uw toe­kom­sti­ge inter­ac­ties met onze web­si­te te versnellen.

Wat voor type coo­kies gebrui­ken wij?

Essen­ti­eel: Som­mi­ge coo­kies zijn essen­ti­eel om de vol­le­di­ge func­ti­o­na­li­teit van onze site te kun­nen erva­ren. Ze stel­len ons in staat gebrui­kers­ses­sies te onder­hou­den en beveiligingsrisico’s te voor­ko­men. Ze ver­za­me­len of bewa­ren geen per­soon­lij­ke infor­ma­tie. Met deze coo­kies kunt u bij­voor­beeld inlog­gen op uw account en pro­duc­ten toe­voe­gen aan uw win­kel­mand­je en vei­lig afrekenen.

Sta­tis­tie­ken: Deze coo­kies slaan infor­ma­tie op, zoals het aan­tal bezoe­kers van de web­si­te, het aan­tal unie­ke bezoe­kers, wel­ke pagina’s van de web­si­te zijn bezocht, de bron van het bezoek enz. Deze gege­vens hel­pen ons te begrij­pen en ana­ly­se­ren hoe goed de web­si­te pres­teert en waar het moet wor­den verbeterd.

Mar­ke­ting: Onze web­si­te toont adver­ten­ties. Deze coo­kies wor­den gebruikt om de adver­ten­ties die we u tonen te per­so­na­li­se­ren, zodat ze bete­ke­nis­vol voor u zijn. Deze coo­kies hel­pen ons ook om de effi­ci­ën­tie van deze adver­ten­tie­cam­pag­nes bij te hou­den. De infor­ma­tie die is opge­sla­gen in deze coo­kies kan ook wor­den gebruikt door exter­ne adver­ten­tie­pro­vi­ders om u ook adver­ten­ties op ande­re web­si­tes in de brow­ser te tonen.

Func­ti­o­na­li­teit: Dit zijn de coo­kies die bepaal­de niet-essen­ti­ë­le func­ti­o­na­li­tei­ten op onze web­si­te hel­pen. Deze func­ti­o­na­li­tei­ten omvat­ten het inslui­ten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud op de web­si­te op soci­a­le mediaplatforms.

Voor­keu­ren: Deze coo­kies hel­pen ons uw instel­lin­gen en brow­ser­voor­keu­ren zoals taal­voor­keu­ren op te slaan, zodat u een bete­re en effi­ci­ën­te erva­ring heeft bij toe­kom­sti­ge bezoe­ken aan de website.

Hoe kan ik de coo­kie­voor­keu­ren beheren?

Als u besluit om uw voor­keu­ren later via uw brow­se­ses­sie te wij­zi­gen, kunt u op het tab­blad ‘Pri­va­cy- en coo­kie­be­leid’ op uw scherm klik­ken. Hier­mee wordt de toe­stem­mings­mel­ding opnieuw weer­ge­ge­ven, zodat u uw voor­keu­ren kunt wij­zi­gen of uw toe­stem­ming vol­le­dig kunt intrekken.

Daar­naast bie­den ver­schil­len­de brow­sers ver­schil­len­de metho­den voor het blok­ke­ren en ver­wij­de­ren van coo­kies die door web­si­tes wor­den gebruikt. U kunt de instel­lin­gen van uw brow­ser wij­zi­gen om coo­kies te blokkeren/verwijderen. Ga naar voor meer infor­ma­tie over het behe­ren en ver­wij­de­ren van coo­kies naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.