Wat zwemt daar nou, is het een otter? Het zou zomaar kun­nen. In Haar­lem zijn er nog geen otters gespot, maar dat is mis­schien een kwes­tie van tijd. De otter is name­lijk bezig met een heu­se come­back in Neder­land, ook in de stad. Meer weten?

In de Gro­nin­ger bin­nen­stad kij­ken ze er niet meer van op. Daar zwemt soms dood­leuk een otter in de stads­gracht. En dat is opmer­ke­lijk, want deze die­ren zijn een tijd­je uit­ge­stor­ven geweest in Neder­land. Boven­dien heb­ben otters het nor­ma­li­ter meer naar hun zin in de natuur, dan in het stad­se water.

Hoe her­ken je een otter?
De otter is een zoog­dier. Het dier heeft poten met zwem­vlie­zen en een don­ker­brui­ne vacht. Otters zijn dol op vis, maar eten ook water­vo­gels en ande­re water­die­ren zoals rat­ten, rivier­kreef­tjes en wor­men. Voor­al ‘s nachts trek­ken ze erop uit om eten te zoe­ken. Ondanks zijn lie­ve besnor­haar­de snuit­je is de otter dus echt een roof­dier. Hij kan wel zeven tot acht uur ach­ter elkaar zwem­men en maakt daar­bij sier­lij­ke, speel­se duik­jes. Over­dag slaapt de otter op een beschut­te plek.

Uit­ge­stor­ven en weer terug gekomen
In 1989 stierf de laat­ste otter in Neder­land na een aan­rij­ding. De die­ren had­den het al lan­ger moei­lijk door ver­ste­de­lij­king, auto’s en de jacht. Kort­om, door de mens In 2002 wer­den er op ver­schil­len­de plek­ken in Over­ijs­sel weer otters uit­ge­zet, in de hoop dat ze zou­den blij­ven en jon­kies zou­den krij­gen. Dat lijkt gelukt. Sinds­dien zijn er op aller­lei plek­ken in Neder­land otters gespot, meest­al in natuur­ge­bie­den. Tot­dat een avon­tuur­lijk inge­steld exem­plaar dus de bin­nen­stad van Gro­nin­gen ont­dek­te… (Uit DNA-onder­zoek bleek trou­wens dat deze avon­tu­rier inder­daad nazaat was van de uit­ge­zet­te otters in Overijssel).

Otters in het Spaarne?
Hoe­wel otters dus gespot zijn in de stad, is hun natuur­lijk habi­tat toch echt de natuur. Voor­al rus­ti­ge oever­zo­nes zijn favo­riet, vlak­bij zoet water vol vis. Otters zijn heel ter­ri­to­ri­aal, dus ze zoe­ken een leef­ge­bied waar ze een vrouw­tje kun­nen zoe­ken zon­der con­cur­ren­tie en waar vol­doen­de eten voor­han­den is. Daar moe­ten ze soms flink naar zoe­ken. En door­dat veel grach­ten in ste­den steeds scho­ner wor­den, en vol vis zit­ten, kan het dus gebeu­ren dat een otter een stads­be­wo­ner wordt.

Heb jij een otter ont­dekt in Haar­lem of omge­ving? Laat het ons weten!

Bekijk ook dit film­pje over otters van het Jeugdjournaal: