In een strook grond tus­sen Lyce­um Sanc­ta Maria en natuur­re­ser­vaat het Vogel­bos ligt de lang ver­waar­loos­de heem­tuin, afge­ba­kend met een mooi geel muur­tje. Al in 1984 was hier een heem­tuin aan­ge­legd maar die is door een grond­de­pot van de gemeen­te geheel ver­lo­ren gegaan.

Inmid­dels is er langs de vaart weer een Haar­lem­mer­hout-heem­tuin aan­ge­legd. Daar­toe werd in 2016 met sho­vels de grond ver­zet en aan de noord­zij­de een dijk­li­chaam opge­wor­pen. Aan de water­kant is een moe­ras­deel aan­ge­legd voor water­plan­ten. In het mid­den heeft zich over de gehe­le leng­te een oli­fan­ten­pad gevormd. In samen­wer­king met de beheer­der van de Haar­lem­mer­hout is er een beheer­plan opgesteld.

Het doel van de heem­tuin is om veel inheem­se plan­ten in bloei te krij­gen voor bij­en en vlin­ders, en voor insec­ten waar­van de vogels uit het Vogel­bos weer kun­nen pro­fi­te­ren. Het eer­ste jaar bloei­de de dijk paars met dis­tels en geel van het bloei­en­de kool­zaad. Libel­len ver­sche­nen en er wer­den meer­de­re soor­ten vlin­ders gefo­to­gra­feerd zoals het Land­kaartje in zomer- en win­ter­vorm. Ook zijn inte­res­san­te insec­ten als de pyja­ma­schild­wants of gevan­ge­nis­wants waar­ge­no­men. Een groep Ros­se met­sel­bij­tjes haal­de bij de stei­ger uit een gat in de grond aar­de voor hun nest. In 2016 broed­de een IJs­vo­gel in de stronk langs de vaart.

Vrij­wil­li­gers van de Ver­e­ni­ging Vrien­den van de Haar­lem­mer­hout wer­ken er een­maal in de week. Zo heb­ben zij onder ande­re van wil­gen­sta­ken een haag gemaakt met een mooie toe­gangs­boog. Ook heb­ben zij inheem­se plan­ten aan­ge­plant en de Elzen­op­slag gerooid. Het pad wordt onder­hou­den en er wordt gesnoeid zodat het nu een veel­ge­bruikt en zeer gewaar­deerd wan­del­pad is. In sep­tem­ber vorig jaar plaatste Spaar­ne­lan­den een mooi bord bij de ingang oost­zij­de: Eco­lo­gisch Punt.

Meer weten? Kijk op www.vriendenhaarlemmerhout.nl.