Al eer­der las je op deze site over het eco­duct over de Zee­weg en de gro­te gra­zers die er gebruik van maken. Maar we heb­ben ook oog voor het klei­ne. Zoals de over­steek van de zeld­za­me hazel­worm. Lees snel meer over dit rep­tiel, het eco­duct en waar­om bos­wach­ters zo blij zijn.

Om bij het begin te begin­nen: een hazel­worm is een poot­lo­ze hage­dis. Van wan­de­len is dus eigen­lijk geen spra­ke. Het beest­je kan wel 40 cen­ti­me­ter lang wor­den en lijkt meer op een slang dan op een worm of een hage­dis. Waar­schijn­lijk heb je het rep­tiel nog nooit gezien, want hij is mees­ter in ver­stop­pen. In een hol in de grond, of onder bla­de­ren of dood hout. In mei wil hij nog wel eens zon­ne­ba­den, dan zou je een hazel­worm dus live kun­nen spotten.

Van noord naar zuid
Hazel­wor­men zijn niet erg bereisd, ze leven van spin­nen, regen­wor­men en naakt­slak­ken – en die zijn vaak in de buurt te vin­den. Dat bete­kent ook dat de die­ren zich niet snel zul­len ver­sprei­den over een nieuw gebied. Maar dat is nu dus wel gebeurd! Een came­ra leg­de vast hoe een hazel­worm het eco­duct over stak, van noord naar zuid. Pre­cies in tegen­over­ge­stel­de rich­ting van de gro­te gra­zers die al eer­der de over­steek maak­ten.

Blije bos­wach­ters
En dat ver­heugt de betrok­ke­nen bij Zee­poort, zoals bos­wach­ters en mede­wer­kers van PWN. Het rep­tiel kwam name­lijk nog niet voor ten zui­den van het eco­duct, waar­schijn­lijk mede door de druk­ke Zee­weg. Hope­lijk gaat dat nu wel gebeu­ren, wat goed nieuws zou zijn voor de bio­di­ver­si­teit in het gebied. We hou­den je op de hoog­te als er meer posi­tief eco­duct­nieuws te mel­den is!