Acti­vi­tei­ten van de IJs­vo­gel­werk­groep. Help je mee?

De IJs­vo­gel­werk­groep Zuid-Ken­ne­mer­land heeft jouw hulp nodig! Bin­nen­kort vindt er een aan­tal acti­vi­tei­ten plaats, zoals het aan­leg­gen van IJs­vo­gel­wan­den. Er zijn nog enke­le deel­ne­mers nodig. Help je mee?

Dit zijn de werkdagen:
— 28 dec. 2019, Land­goed van Eko­grön, Mid­den­dui­ner­weg 89, Santpoort-Zuid.
— 11 jan 2020, Vogel­bos Ein­den­hout, ingang THB voet­bal, Wagen­weg 240B, Haarlem.
— 1 feb 2020, Rond­gang con­tro­le bestaan­de IJs­vo­gel­wan­den, KPN zend­mast nabij Ikea Haarlem.
— 15 feb 2020, Rand­weg nabij land­goed de Beek, krui­sing wes­te­lij­ke Rand­weg N208 en spoor­over­gang Haar­lem. Rou­te.

De werk­da­gen begin­nen om 9.30 en ein­di­gen rond 15.00 uur. Wil je hel­pen? Stuur dan een mail­tje naar de werk­groep.

De finan­cie­ring is moge­lijk gemaakt door het Betrek­ken bij Groen­fonds van Pro­vin­cie Noord-Hol­land, Vogel­be­scher­ming Neder­land en Land­schap Noord-Holland.