Vreem­de kost­gan­gers, dat zijn de Ame­ri­kaan­se rivier­kreef­ten die de Neder­land­se bin­nen­wa­te­ren over­spoe­len. Mooi om te zien, dat zeker, maar ze rich­ten nog­al wat scha­de aan. Experts spre­ken al van een plaag. Wie zijn deze beest­jes en wat is pre­cies het pro­bleem? Natuur in je stad duikt in de materie.

Al eer­der kon je op deze site lezen over inva­sie­ve die­ren en plan­ten ofte­wel inva­sie­ve exo­ten. Ze komen van natu­re niet voor in Neder­land, maar kwam hier terecht door­dat ze als huis­dier ont­snap­ten en zich ves­tig­den (de hals­band­par­kiet) of ze zijn mee­ge­no­men uit het bui­ten­land (hoi Japan­se dui­zend­knoop). Zon­der natuur­lij­ke vij­an­den groei­en ze ein­de­loos in aan­tal en laten ze een spoor van ver­nie­ling na. Zo ook de rivierkreeft.

Euro­pees ver­sus Amerikaans
Om met­een maar een mis­ver­stand uit de weg te hel­pen: in Neder­land komen van ouds­her rivier­kreef­ten voor in de bin­nen­wa­te­ren. Het gaat dan om de Euro­pe­se rivier­kreeft, die ook voor con­sump­tie werd gebruikt. Maar deze kreeft is hier inmid­dels zo goed als uit­ge­stor­ven. Oor­za­ken? Vies water, min­der ruim­te en de kreef­ten­pest. Ame­ri­kaan­se rivier­kreef­ten kun­nen beter tegen deze ziek­te, den­ken onder­zoe­kers. Dat zorgt ervoor dat deze soort de wate­ren nu over­spoe­len. Ook het Spaar­ne en de Ring­vaart bijvoorbeeld.

Klei­ne kreeft, gro­te gevolgen
De gevol­gen van de Ame­ri­kaan­se rivier­kreef­ten­in­va­sie zijn groot. De kreef­ten knip­pen water­plan­ten weg met hun scha­ren, om ze te eten of om holen te kun­nen gra­ven. Min­der water­plan­ten bete­kent meer voe­dings­stof­fen voor algen, wat weer zorgt voor nóg min­der water­plan­ten. Dit heeft gevol­gen voor de hoe­veel­heid vis­sen in het water en dus het hele eco­sys­teem. Ook ver­oor­za­ken de kreef­ten, die tot zeven­tien cen­ti­me­ter lang kun­nen wor­den, met hun graaf­ge­drag lek­ka­ges in dij­ken en poreu­ze oevers. Flin­ke pro­ble­men dus!

Wat kun­nen we erte­gen doen?
Zolang de Ame­ri­kaan­se rivier­kreeft geen natuur­lij­ke vij­and heeft, valt er niet veel te doen. Som­mi­ge vis­sers van­gen en eten ze, maar dat is maar een drup­pel op de gloei­en­de plaat. Of zoals de woord­voer­der van het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land zegt: “We weten al dat het er veel zijn. Met van­gen schiet je niets op, want ze komen gewoon terug. We zien de aan­we­zig­heid van kreef­ten als iets waar­mee we moe­ten leren leven.’’ (Bron: Haar­lems Dag­blad).

Meer infor­ma­tie
Op de web­si­te Rivierkreeft.nl, het onli­ne ken­nis­cen­trum van de Uni­ver­si­teit van Wage­nin­gen, lees je meer. Ook op Haarlemsdagblad.nl staat een arti­kel, uit 2017.