Janu­a­ri detox-maand

Janu­a­ri is een ware detox-maand. Veel men­sen heb­ben (let­ter­lijk) hun buik vol van de gezel­li­ge dagen vol eten en drin­ken en kie­zen nu voor een detox-peri­o­de om hun lichaam rust te geven. Denk bij­voor­beeld aan een maand niet roken, gezond eten, geen alco­hol drin­ken enz. De natuur leent zich ook per­fect om mee te detoxen. Het is gezond, effec­tief én (bij­na) gra­tis. Natuur in je Stad deelt de bes­te tips met je.

Detox-tips met de natuur

Bos­ba­den
Wist je dat men­sen die regel­ma­tig in het bos wan­de­len zich gezon­der én geluk­ki­ger voe­len? In Japan heb­ben ze er een mooie term voor: Shin­rin-yoku. In ande­re lan­den noe­men ze het ook wel ‘forest bathing’ en in Neder­land spre­ken we over bos­ba­den. Neem dit ‘baden’ niet te let­ter­lijk, het gaat er voor­al om dat je je figuur­lijk onder­dom­pelt in het bos en de natuur. Door al je zin­tui­gen te ope­nen in het bos, zorg je ervoor dat je hart­slag daalt, de bloed­druk lager wordt en je stress­ni­veau daalt. Relax!

Zui­ve­ren­de zee
Ook het strand en de zee heb­ben een zui­ve­ren­de wer­king op zowel lichaam als geest. Maak een lan­ge strand­wan­de­ling en adem de zee­lucht diep in. Ech­te waag­hal­zen nemen een ver­fris­sen­de duik in zee. Het is even door bij­ten (de tem­pe­ra­tuur van de zee ligt momen­teel rond de 7 gra­den), maar het zou­te water heeft een diep rei­ni­gen­de wer­king en je voelt je erna als her­bo­ren. Durf jij het aan?

Detox-thee
Drin­ken, drin­ken en drin­ken is een ide­aal mid­del om te detoxen en alle afval­stof­fen kwijt te raken. Waar­schijn­lijk weet je dat het lichaam van een vol­was­sen per­soon voor 70% uit water bestaat. Een detox-thee van natuur­lij­ke ingre­di­ën­ten onder­steunt de ont­gif­ten­de wer­king. Je kunt natuur­lijk een lek­ke­re thee in de win­kel kopen, maar nog leu­ker (én heel gemak­ke­lijk) is het om hem zelf te maken.

Kies bij­voor­beeld voor een ver­se gem­ber­thee. Gem­ber heeft een ont­gif­ten­de wer­king, net als aard­bei­en, citroen, kom­kom­mer, munt en groe­ne blad­groen­tes. Nodig:

  • Heet water
  • Bio­lo­gi­sche gem­ber, in plakjes
  • Citroen

Of ga voor een fris­se brand­ne­tel­thee. De brand­ne­tel heeft een krach­ti­ge wer­king op alle orga­nen en bevat vele gezon­de stof­jes. Let op: brand­ne­tel­thee kan een laxe­rend effect heb­ben bij meer­de­re kop­pen per dag. Nodig:

  • Heet water
  • Brand­ne­tel­thee, vers of van bij­voor­beeld Zonnatura
  • Even­tu­eel gem­ber en citroen

Ont­gif­ten in de badkamer
Een bad is een gewel­di­ge manier om lichaam en geest weer tot rust te bren­gen. Maak bij­voor­beeld een heer­lijk krui­den bad met krui­den uit de tuin of het bal­kon. Denk aan munt, laven­del, roze­ma­rijn en kamil­le. Je kunt de krui­den los toe­voe­gen aan het water of stop ze in een was­hand­je of thee­zak­je en hang ze in het water. Ook een scheu­tje olijf- of kokos­olie doet het goed in bad.

Detoxen onder de dou­che doe je door wis­sel­dou­che te nemen. Sta bij­voor­beeld 30 secon­den onder de kou­de dou­che en ver­vol­gens 30 secon­den onder de war­me dou­che voor het ont­gif­ten van het lichaam. Of kies ervoor om je war­me dou­che af te slui­ten met een kou­de dou­che. Koud, maar gewel­dig voor het afvoe­ren van afvalstoffen!

En jij?
Wel­ke natuur­lij­ke mid­de­len zet jij in om te detoxen? Deel ze gerust met ons. Meer lezen over de natuur, inter­views met vrij­wil­li­gers en leu­ke to-do tips voor bui­ten? Ga naar: www.natuurinjestad.nl.

Fij­ne maand!