Hoe kan Spaar­ne­lan­den de bio­di­ver­si­teit in Haar­lem ver­be­te­ren? Dat was het uit­gangs­punt voor het sta­ge­on­der­zoek van stu­dent Rosa Nuij­ens. We inter­view­den haar en wil­den daar­bij voor­al weten: hoe kun­nen Haar­lem­mers hel­pen bij het ver­gro­ten van de biodiversiteit?

Als je deze web­si­te vaker bezoekt, dan weet je het al: Spaar­ne­lan­den doet heel veel op gebied van bio­di­ver­si­teit. De mede­wer­kers van het bedrijf hel­pen je bij­voor­beeld bij het ver­groe­nen van je straat, maai­en het Haar­lem­se groen met res­pect voor flo­ra en fau­na  en bestrij­den inva­sie­ve exo­ten. Maar hoe meet je of de bio­di­ver­si­teit ook daad­wer­ke­lijk ver­be­tert? Rosa Nuij­ens, stu­dent Lands­ca­pe and Envi­ron­ment Mana­ge­ment aan Inhol­land in Delft, deed er onder­zoek naar.

Meten is weten
“Het meten van de bio­di­ver­si­teit is niet mak­ke­lijk”, ver­telt Rosa. “Ter­wijl het wel belang­rijk is om te moni­to­ren of ons werk ook het beoog­de effect heeft. We kun­nen daar­voor kij­ken naar het gemeen­te­lij­ke groen want daar heb­ben we goed zicht op. Maar we kun­nen niet zien hoe het zit met de bio­di­ver­si­teit in tui­nen en op ter­ras­sen. Dat noe­men we par­ti­cu­lier groen”

Citi­zen science
Haar­lem­mers zou­den daar­bij kun­nen hel­pen: dat noe­men we citi­zen sci­en­ce. Rosa: “Denk bij­voor­beeld aan het plaat­sen van klei­ne came­ra­val­len in een tuin. Daar­mee kun je egels of vleer­mui­zen spot­ten. Ook tuin­vo­gel­tel­lin­gen val­len onder citi­zen sci­en­ce. Zo krij­gen we een beter beeld van wat er zich afspeelt in par­ti­cu­lier groen. Ik ben heel benieuwd of er ani­mo is onder Haar­lem­mers om hier aan mee te werken.”

Vrij­wil­li­gers in het groen
Op ande­re gebie­den is die ani­mo voor groen er al. “Er wordt al veel gedaan door vrij­wil­li­gers, denk bij­voor­beeld aan het onder­houd van Heem­park Romo­len­park. Spaar­ne­lan­den onder­steunt de vrij­wil­li­gers door groot onder­houd uit te voe­ren. Ook op de Espla­na­de in Haar­lem Oost wer­ken veel vrij­wil­li­gers. En de vrij­wil­li­gers­groep in de Haar­lem­mer Hout is heel actief en super­goed georganiseerd.”

Wat kun jij doen?
Wat kun­nen Haar­lem­mers nog meer doen voor de bio­di­ver­si­teit? “Plant inheem­se plan­ten die insec­ten aan­trek­ken en bodem­be­dek­kers. Dat scheelt veel schof­fel­werk en het biedt ide­a­le schuil­plek­ken voor egels, mui­zen en amfi­bie­ën. Gebruik geen bestrij­dings­mid­del zoals Roun­dup en laat plant- en snoei­afval lig­gen in de tuin, daar zijn insec­ten en klei­ne die­ren dol op. Ook heel effec­tief: plaats vlin­der­kas­ten en vogelhuisjes.”

Dag schaam­groen
Hoe ziet Rosa de bio­di­ver­se toe­komst in de stad? “Om groe­ne­re ste­den te kwe­ken, zul­len we een omslag moe­ten maken in ons den­ken. Groen moet onder­deel wor­den van nieu­we bouw­pro­jec­ten, waar­bij we ver­der kij­ken dan de mini­maal ver­plich­te vier­kan­te meters ‘schaam­groen’. Denk bij groen niet alleen aan ber­men en plant­soe­nen, maar ook aan groe­ne daken van hui­zen en bij­voor­beeld bus­hok­jes. En kijk waar je stoep­re­gels kunt ver­van­gen voor groen, dat noe­men we steen­breek. Klei­ne ver­an­de­rin­gen kun­nen zo een heel groot effect hebben.”

Wat denk jij?
Enthou­si­ast gewor­den? We horen het graag als je idee­ën hebt om de bio­di­ver­si­teit in jouw buurt te ver­be­te­ren of als je je wilt opge­ven als vrij­wil­li­ger. In deze fol­der Bio­di­ver­si­teits­fol­der Spaar­ne­lan­den — ver­be­te­ren bio­di­ver­si­teit in Haar­lem kun je de con­clu­sies van Rosa’s onder­zoek nalezen.