In de nacht van zater­dag 27 maart op zon­dag 28 maart ging de zomer­tijd in. We zet­ten de klok dan een uur voor­uit. Maar waar­om doen we dat en wat is het effect op die­ren? Natuur in je stad dook in het onderwerp.

 

Waar­om zomertijd?
Zomer­tijd is een uit­vin­ding van de mens. De stan­daard­tijd is name­lijk win­ter­tijd. Pas in de Eer­ste Wereld­oor­log werd de zomer­tijd inge­voerd in Neder­land, tot 1943. In 1977 maak­te de zomer­tijd ver­vol­gens een come­back. Door de olie­cri­sis (de olie was onbe­taal­baar) was er behoef­te aan ener­gie­be­spa­ring en meer dag­licht ’s avonds bete­kent min­der gebruik van ener­gie. Althans, zo was de gedach­te. Het feno­meen zomer­tijd bestaat inmid­dels in onge­veer 70 lan­den, waar­bij zomer­tijd zeven maan­den duurt en win­ter­tijd vijf.

Zomer­tijd niet onomstreden
Niet ieder­een is fan van dit kunst­ma­ti­ge ingrij­pen in het rit­me van de natuur. Som­mi­ge men­sen heb­ben last van de omscha­ke­ling en van een bij­ko­mend ‘jet­lag effect’. Maar hoe zit het met die­ren? Die krij­gen ten­slot­te de zomer­tijd­me­mo niet, ter­wijl hun bio­rit­me zoveel bepaalt voor hun gedrag en tijds­in­de­ling. Een uur lan­ger licht voor men­sen kan ook voor hen een groot ver­schil maken.

Zomer­tijd­ef­fect op dieren
Huis­die­ren zoals hon­den en kat­ten zijn hele­maal inge­steld op het rit­me van hun baas­je, maar rea­ge­ren ook dag­licht. Ze weten wan­neer ze voer krij­gen en wan­neer het tijd is voor een blok­je om. Als dat opeens een uur ver­schilt, dan brengt dat ze in ver­war­ring. Dat geldt trou­wens ook voor gro­te­re gewoon­te­die­ren zoals koei­en. Die weten pre­cies wan­neer ze gemol­ken wor­den en raken dus voor­al in de eer­ste week van de zomer­tijd in de war. Want waar­om heeft de boer toch opeens een ander melkschema?

Die­ren in het wild
Heb­ben huis­die­ren of boer­de­rij­die­ren nog een baas­je die de voe­der- en melk­tij­den wat naar zijn hand kan zet­ten, die­ren in het wild hou­den lek­ker hun eigen rit­me aan. En dat kan voor pro­ble­men zor­gen. Zo wor­den er vlak na het ingaan van de zomer­tijd meer die­ren dood­ge­re­den. Dit komt door­dat het men­sen­spits­uur nu samen­komt met het moment dat de die­ren erop uit trek­ken om voed­sel te zoe­ken. Ook vogels raken in de war van al die actie­ve types tij­dens hun foe­ra­geer­pe­ri­o­de. Na zo’n tien dagen zijn ze hier­aan weer gewend, althans dat den­ken wij mensen.

Wat kun jij doen?
Om het je huis­die­ren iets mak­ke­lij­ker te maken, kun je ze lang­zaam laten wen­nen aan de nieu­we voer- en uit­laat­tij­den. Ver­schuif ze de eer­ste vier dagen bij­voor­beeld een kwar­tier­tje per dag. Die­ren in het wild help je door voor­zich­tig te rij­den in groe­ne gebie­den en je ogen open te hou­den voor konijn­tjes met over­steek­plan­nen in de berm. Vogels kun je jaar­rond eten geven. We wen­sen jou veel ple­zier met de lan­ge­re avon­den of juist suc­ces met de mini jet lag.