Heb jij ook zo geno­ten van de natuur tij­dens de lock­down? In novem­ber is het moge­lijk om mee te hel­pen en iets terug te doen voor natuur bij jou in de buurt tij­dens de jaar­lijk­se Natuur­werk­dag. Op vrij­dag 5 en zater­dag 6 novem­ber kan je in het hele land mee­doen aan mooie natuur­klus­sen, zoals wil­gen knot­ten, bol­len plan­ten, insec­ten­ho­tels bou­wen, bomen plan­ten en veel ande­re activiteiten.

Doe mee in Zuid-Ken­ne­mer­land met Ame­ri­kaan­se Vogel­kers uit­ste­ken in Mid­den­duin (Over­veen), help mee op bui­ten­plaats Beec­kesteijn in Drie­huis en ga actief aan de slag in het parel­tje van Haar­lem; Poel­broek­park in Schalkwijk!

De Natuur­werk­dag is een ini­ti­a­tief van de twaalf pro­vin­ci­a­le Land­schaps­be­heer­or­ga­ni­sa­ties. Elk jaar, op de eer­ste zater­dag van novem­ber, gaat heel Neder­land hel­pen in de natuur. Dit jaar is de Natuur­werk­dag voor de 21e keer en is het ook moge­lijk om op de vrij­dag mee te doen! Ieder­een kan mee­doen aan de Natuur­werk­dag, ook als je geen erva­ring hebt met klus­sen in de natuur.

Het is een mooie manier om ken­nis te maken met het wer­ken in de bui­ten­lucht en iets te doen voor natuur en land­schap in Neder­land. Help bij­voor­beeld mee met samen bomen plan­ten of maak van bam­boe, hout of riet een insec­ten­ho­tel. Geef je op voor een klus bij jou in de buurt en zet je je samen met ande­ren in voor een groe­ne leef­om­ge­ving. Op elke loca­tie zijn er een­vou­di­ge en toe­gan­ke­lij­ke klus­sen te doen, zodat ieder­een mee kan doen. Ook is er op elke Natuur­werk­dag-loca­tie een loca­tie­co­ör­di­na­tor aan wie je vra­gen kunt stel­len. Kom ook en doe mee! Meer infor­ma­tie en aan­mel­den via www.natuurwerkdag.nl.