Haar­lem doet mee met het NK Tegel­wip­pen. Een lan­de­lij­ke wed­strijd tus­sen ver­schil­len­de gemeen­ten met als doel om meer ruim­te voor groen in de stad te cre­ë­ren. Op zater­dag 4 sep­tem­ber zijn er in Haar­lem op ver­schil­len­de loca­ties tegel­wip­ac­ties. Doe jij ook mee?

Tegels inle­ve­ren
Wip een tegel in eigen tuin of leg een gevel­tuin­tje aan voor de deur. Alle beet­jes hel­pen. Inwo­ners kun­nen tus­sen 10.00 en 16.00 uur tegels en over­ge­ble­ven zand inle­ve­ren bij een van de loca­ties. Daar­naast krij­gen inwo­ners in ruil voor een tegel een bon voor tuin­aar­de of plant­jes (op=op en maxi­maal 1 bon per huishouden).

Op deze plek­ken is het moge­lijk om tegels in te leveren:

  • De Stook­ka­mer (Step­henson­straat 38)/Speeltuinvereniging Jeugdland
  • Bad­huis (Leid­s­eplein)
  • Post­huis Bui­ten (Zaa­n­en­park)
  • Indi­sche Buurt­tuin (bij Wijk­cen­trum de Horizon)
  • Max Euwe­plein (Sport­hel­den­buurt)

Tegels door­ge­ven op website
Natuur­lijk wil­len we in Haar­lem zo hoog moge­lijk in het eind­klas­se­ment van het NK komen. Daar­om is het belang­rijk de ver­wij­der­de tegels te regi­stre­ren. Dat kan door twee foto’s in te stu­ren, een­tje van de grond voor en een­tje van na het tegel­wip­pen. Dat kan via deze web­si­te.  www.nktegelwippen.nl/meedoen

Mee­doen op een ande­re dag
Op een ande­re dag tegel­wip­pen? Breng ver­wij­der­de tegels dan naar Spaar­ne­lan­den. Het maga­zijn aan de Ir. Lely­weg is geo­pend van maan­dag tot en met vrij­dag tus­sen 7.30 uur en 16.00 uur. Ook is het moge­lijk om gra­tis een aan­han­ger te lenen via www.spaarnelanden.nl/aanhanger.