Dode tak­ken of zelfs hele boom­stam­men: je ziet ze regel­ma­tig lig­gen in het bos of in de dui­nen. Vroe­ger wer­den die net­jes opge­ruimd, maar inmid­dels weten we dat dood hout enorm nut­tig is. Insec­ten, schim­mels en die­ren zijn er name­lijk dol op, met alle gevol­gen van dien. Benieuwd hoe het zit?

De een z’n dood…
De een z’n dood is z’n ander zijn brood: dat gaat wel heel let­ter­lijk op voor dode tak­ken en stam­men. Wan­neer ze ten onder gaan aan droog­te, ouder­dom of een flin­ke storm bre­ken ze af of val­len ze om. En dat zorgt voor een feest­maal voor aller­lei beest­jes en schim­mels, zelfs al voor­dat een dode tak de grond raakt.

Inva­sie van beestjes
Wan­neer een tak sterft en de afweer­stof­fen afne­men, grij­pen kevers hun kans. Ze wer­ken zich door de boom­schors en laven zich aan de sui­kers in de tak. Daar­bij nemen ze schim­mel­spo­ren mee, die weer zor­gen voor een schim­me­lig hap­je voor hun lar­ven. Na de kevers weten ook bok­tor­ren, boom­krui­pers en vleer­mui­zen het bin­nen­ste van de tak te berei­ken. Wes­pen broe­den in de gan­ge­tjes die de kevers gegra­ven heb­ben, onder het ste­vi­ge geluid van actie­ve spechten.

Van dode tak tot voeding
De dode tak moet zich uit­ein­de­lijk over­ge­ven aan al dit geweld en laat zich val­len. De gaten die de specht heeft gemaakt, gebrui­ken vogels, vleer­mui­zen en boom­mar­ters ver­vol­gens als plek voor een roman­ti­sche ren­dez-vous. Vlie­gen, worm­pjes, mij­ten en lar­ven van tor­ren ont­dek­ken nu ook de tak en ver­te­ren het bin­nen­ste hout tot molm. De stik­stof in het ver­molm­de hout is op haar beurt weer voe­ding voor bomen. Een prach­ti­ge kringloop.

Omge­val­len bomen
Omval­len­de bomen bie­den weer heel ande­re kan­sen voor bio­di­ver­si­teit. Op de plek waar de kluit los­komt, kun­nen moe­ras­plan­ten groei­en of insec­ten schui­len. Ook pad­den­stoe­len zijn gek op dode boom­stam­men, net als mos­sen. Natuur­lijk leeft ook in de boom­stam weer een sca­la aan insec­ten. De uit­ge­poep­te molm geeft voe­dings­stof­fen en stik­stof terug aan de grond, waar­door nieuw groen opkomt.

Boom­stam­men in de Hout
Nu snap je vast waar­om Mike Huis­man, voor­man wijk­team Zuid­west van Spaar­ne­lan­den, zegt: “We laten soms boom­stam­men lig­gen in de Haar­lem­mer Hout. Vroe­ger moesten die wor­den opge­ruimd, plat op de grond of klein ver­zaagd. Nu komen we daar op terug.” Want de natuur gedijt meer bij een min­der opge­ruimd, natuur­lijk bos. Lees het hele arti­kel over snoei­en en bio­di­ver­si­teit in de Haar­lem­mer­hout.

Bron: Natu­re Today