Wist je al dat we in Haar­lem een natuur­re­ser­vaat heb­ben? Het heet het Vogel­bos, het is beschermd gebied en bij­na hele­maal ver­bo­den voor men­sen. Natuur in je Stad inter­view­de Marc van der Zwet, die er wél eens komt, over rek­stok­ken en bui­zerds maar voor­al over zie­ke essen.

Marc van der Zwet werkt als ont­wer­per en pro­ject­lei­der bij Copijn Land­schaps­ar­chi­tec­ten. Dit bedrijf houdt zich bezig met land­schaps­ar­chi­tec­tuur en is spe­ci­aal gericht op groen erf­goed en advi­se­ring over beplan­ting. Marc maakt in over­leg met de gemeen­te en de Vrien­den van de Haar­lem­mer­hout jaar­lijks een werk­plan voor de Hout. Hier­in staat wat er moet gebeu­ren om de Hout gezond en toe­gan­ke­lijk te houden.

Het Vogel­bos­je
Marc: “Iede­re Haar­lem­mer kent de Haar­lem­mer­hout. Dit stads­bos bestaat uit Klei­ne Hout en Gro­te Hout en wordt inten­sief gebruikt, als een park. Maar wat niet ieder­een weet, is dat aan de ande­re kant van de Wagen­weg het Vogel­bos­je ligt.” Dit bos ligt ach­ter het Huis met de Beel­den, in Ein­den­hout. De Haar­lem­se gemeen­te­raad besloot 1974 om het Vogel­bos­je tot natuur­re­ser­vaat uit te roepen.

Bui­zerds en ree­ën in de stad
“Het is zo bij­zon­der, dat dit bos zo mid­den in de stad ligt en dat er nie­mand mag komen”, ver­telt Marc enthou­si­ast. “De natuur kan hier echt zijn gang gaan. Er leven bui­zerds en we heb­ben er laatst afdruk­ken van ree­ën­po­ten gespot. Het is mis­schien maar drie hec­ta­re, maar het is wel van gro­te eco­lo­gi­sche natuur­waar­de. De afge­lo­pen jaren heb­ben we voor de hele Haar­lem­mer­hout een werk­plan gemaakt, dat is uit­ge­voerd door Spaar­ne­lan­den. Nu we alle ‘vak­ken’ in de Hout heb­ben gehad, is het Vogel­bos aan de beurt.”

Essen­hout, hakhout
Maar wat maakt dit bos zo bij­zon­der, behal­ve dan dat het een reser­vaat is? Daar­voor dui­ken we even de geschie­de­nis in. Marc: “Dit deel van Haar­lem ligt op veen­ge­bied dat op zand ligt. Dat is ont­staan door­dat de zee zich lang­zaam heeft terug­ge­trok­ken. Op die strand­vlak­te, in het deel wat nu het Vogel­bos is, wor­den van ouds­her hak­hout­per­ce­len aan­ge­legd. Het liefst met essen­bo­men, want dit hout werd gebruikt voor wei­de­pa­len, rek­stok­ken en ste­len van schop­pen. Het is sterk, buig­zaam hout. Essen werd dus gebruikt als hak­hout. Het essen­hak­hout­be­heer is echt heel karak­te­ris­tiek voor de kuststrook.”

Afza­gen en laten uitlopen
“De essen wer­den één keer in de acht à twaalf jaar geknot, ofte­wel afge­zaagd, onge­veer op knie­hoog­te. Regel­ma­tig wer­den er door vrij­wil­li­gers tak­ken van afge­zaagd zodat de essen opnieuw kon­den uit­lo­pen met nieu­we loten. De boom­stron­ken of stob­bes die in het Vogel­bos staan heb­ben soms wel een door­sne­de van één meter en som­mi­gen zijn moge­lijk wel twee eeu­wen oud. Ze bie­den boven­dien huis­ves­ting aan mos­sen en insec­ten.” Maar het knot­ten van de essen­tak­ken lijkt ver­le­den tijd: er name­lijk iets aan de hand met deze bomen.

Essen­tak­sterf­te
“Een groot pro­bleem is de essen­tak­sterf­te. Deze schim­mel is de afge­lo­pen 15 tot 20 jaar over­ge­waaid van­uit Oost-Euro­pa. Voor­al jon­ge twij­gen zijn slacht­of­fer, ze zijn erg gevoe­lig voor zo’n schim­mel. Sinds­dien is het beleid om de essen niet meer te zagen. Daar­om staan er nu veel zie­ke bomen, jong en oud, in het Vogel­bos. Onder­tus­sen gaat de onder­groei, dus van braam en brand­ne­tel, wel heel hard. Dat komt door stik­stofe­mis­sie. Het nadeel hier­van is dat ze stob­bes over­groei­en waar­door en te wei­nig zon­licht op de nieu­we essen­knop­pen komt.”

Proef­per­ceel met essen
Wat nu? Marc: “In april 2021 heb­ben we weer in het bos geke­ken met de werk­groep. Er is nu een plan om een proef­per­ceel aan te leg­gen. Daar gaan we twee din­gen doen. Ener­zijds staan er stob­ben waar nieu­we, hope­lijk gezon­de, loten aan komen. Daar­naast plan­ten we jon­ge zaai­lin­gen, waar­van we de hoop heb­ben dat ze tot een resis­tent soort essen beho­ren. Boven­dien gaan we op een ande­re plek onder­zoe­ken of we essen kun­nen ver­van­gen door elzen. Deze wor­den name­lijk ook gebruikt als hak­hout. Elzen lopen ook mak­ke­lijk uit, maar de afge­zaag­de tak­ken zijn voor­al geschikt als openhaardhout.”

Alle hoop geves­tigd op Wageningen
Is er al een reme­die tegen de essen­tak­sterf­te? Marc ziet dit op kor­te ter­mijn niet gebeu­ren. “In Wage­nin­gen wordt er onder­zoek gedaan naar de essen­tak­sterf­te, we hopen dat er een resis­ten­te soort wordt ont­dekt die de schim­mel kan weer­staan.” Wij dui­men mee.