Fruit­vlieg­jes: deze klei­ne vlieg­jes kun­nen voor flink veel over­last zor­gen in huis. Wat zijn het pre­cies, hoe voor­kom je ze en hoe kun je fruit­vlieg­jes – op een natuur­lij­ke manier – bestrijden? 

Wat zijn fruitvliegjes?
Een stuk­je bio­lo­gie: fruit­vlieg­jes wor­den ook wel azijn­vlieg­jes of bana­nen­vlieg­jes genoemd. Deze klei­ne vlie­gen heb­ben een bruin-gelig lijf­je en rode oog­jes. Bij­zon­der aan de fruit­vlieg is dat hij zich vol­le­dig heeft aan­ge­past aan onze men­se­lij­ke omge­ving. Je komt ze dus wei­nig in de natuur tegen, maar voor­al in de keu­ken, prul­len­bak en op de fruit­schaal. Fruit­vlieg­jes zijn dol op rot­tend en rij­pend fruit, maar ze hou­den ook van wijn, vruch­ten­sap­pen, ket­chup, jam en keu­ken­af­val. In het voor­jaar en in de zomer, als de tem­pe­ra­tu­ren wat hoger zijn en fruit wat snel­ler oud wordt, zijn de vlieg­jes op hun actiefst.

Zo voor­kom je fruitvliegjes
Hoe net­ter en scho­ner je keu­ken, hoe min­der kans op deze klei­ne bezoe­kers. Hygi­ë­ne is dus extra belang­rijk in de war­me zomer­maan­den. Een paar prak­ti­sche tips:

  • Kom je veel fruit­vlieg­jes op een bepaal­de plek tegen? Dan is de kans groot dat daar fruit ligt te rot­ten. Gooi rot­tend fruit of groen­te direct weg, bij voor­keur bui­ten in de gft-bak.
  • Haal regel­ma­tig een doek­je over het aanrecht.
  • Breng lege wijn- of bier­fles­sen, jam- en appel­stroop­pot­ten naar de glas­bak en voor­kom dat ze lang in je keu­ken blij­ven staan.
  • Zet vie­ze pan­nen, bor­den en gla­zen na gebruik direct in de afwas­ma­chi­ne of was ze met de hand af.
  • ​Gooi leeg ver­pak­kings­ma­te­ri­aal weg.
  • Leeg je vuil­nis­bak regel­ma­tig en geef hem in de zomer­maan­den af en toe een flin­ke reinigingsbeurt.
  • Houd je afvoer en de spoel­bak schoon, ook dit is een favo­rie­te plek van fruitvliegjes.

Heb je ondanks al deze scho­ne maat­re­ge­len toch last van fruit­vlieg­jes in huis? Dan is het tijd om ze te bestrij­den. En daar hoe­ven geluk­kig hele­maal geen che­mi­sche mid­de­len aan te pas te komen: er zijn genoeg huis- tuin- en keu­ken­mid­del­tjes die net zo goed werken.
Beter voor de natuur én je portemonnee!

Op natuur­lij­ke wij­ze bestrijden
Stel: Je komt ’s mor­gens bene­den en er vliegt een hele zwerm fruit­vlieg­jes rond de prul­len­bak of fruit­schaal. Irri­tant. Wat kun je doen? We zet­ten de vijf goed­koop­ste maat­re­ge­len op een rijtje:

Tip 1 –Azijn en afwasmiddel
Neem een klein bak­je en vul het met een meng­sel van azijn en afwas­mid­del (50/50). Span er alu­mi­ni­um­fo­lie over­heen en prik (met een vork) wat gaat­jes in de folie. De fruit­vlieg­jes dui­ken er gre­tig in, maar kun­nen ver­vol­gens de weg naar bui­ten niet meer vin­den. Gevan­gen. Ver­schoon de inhoud van het bak­je om de paar dagen. Deze truc kun je trou­wens ook uit­ha­len met een meng­sel van water met azijn, water met honing, over­rijp fruit of limonadesiroop.

Tip 2 – Kruiden
Fruit­vlieg­jes heb­ben een hekel aan geur­tjes, bij­voor­beeld die van ver­se basi­li­cum. Zet dus gerust een of meer­de­re basi­li­cum plant­jes in je keu­ken. Of kies voor schaal­tjes met knof­look of kruid­na­gel: ook deze geu­ren jagen ze snel de deur uit.

Tip 3 – Ramen open
Zet ramen en deu­ren tegen elkaar open. Fruit­vlieg­jes hou­den niet van tocht en zul­len nu dus snel je huis ver­la­ten. Ook een ven­ti­la­tor in de keu­ken kan hel­pen om de vlieg­jes te ver­ja­gen. Plaats hem bij­voor­beeld voor de fruit­schaal en houd je fruit ongeschonden.

Tip 4 – Alco­ho­lisch drankje
Fruit­vlieg­jes zijn gek op een glaas­je port. Schenk dus gerust een flin­ke laag port in een schaal­tje of ondiep glas en afwach­ten maar… Mis­schien niet de meest goed­ko­pe oplos­sing, maar hij is wel erg effec­tief. Dit truc­je kun je ook uit­ha­len met een rest­je wijn.

Tip 5 – Houd het koel
Tot slot, mis­schien wel de meest sim­pe­le tip; bewaar al je fruit, vruch­ten­sap­pen en wijn in de koel­kast. Knap­pe fruit­vlieg die de deur van de koel­kast open kan maken.

Tot slot…
Fruit­vlieg­jes zijn behoor­lijk actief in de zomer­maan­den en ze kun­nen veel over­last ver­oor­za­ken. Het is las­tig om ze hele­maal te voor­ko­men, maar door je keu­ken net­jes en schoon te hou­den en etens­wa­ren bui­ten hun bereik te hou­den, houd je ze (hope­lijk) op afstand. En let er bij het schoon­ma­ken op dat je geen schoon­maak­mid­de­len gebruikt met een fruit­geur, want daar zijn ze juist weer gek op.

Suc­ces!

Fruit­vlieg­jes