Het is vol­op herfst in Haar­lem! Spaar­ne­lan­den werkt hard om met veeg­wa­gens en blad­bla­zers geval­len bla­de­ren op te ruimen.

Dat gebeurt voor­al op de (hoofd)wegen. In groen­stro­ken en in de tuin is het juist beter om de bla­de­ren te laten lig­gen. Op straat kun­nen herfst­bla­de­ren voor glad­heid en onvei­li­ge situ­a­ties zor­gen. Daar­om ruimt Spaar­ne­lan­den in opdracht van de gemeen­te iede­re herfst de bla­de­ren op. Daar­bij krij­gen de hoofd­we­gen en hoofd­fiets­pa­den prioriteit.

Waar­om ver­lie­zen bomen hun bladeren?
Leuk om te weten is waar­om bomen hun bla­de­ren ver­lie­zen. Bomen nemen het hele jaar door water op via hun wor­tels. In de len­te en zomer nemen bomen veel water op en wat teveel is kun­nen ze ver­dam­pen via hun bla­de­ren. In de herfst en win­ter zou de ver­dam­ping veel gro­ter zijn dan wat de boom bin­nen­krijgt, waar­door de boom zou uit­dro­gen. Om dat te voor­ko­men, beschermt de boom zich­zelf en laat z’n bla­de­ren val­len. Voor de bodem bete­kent dit weer voe­ding en voor die­ren en insec­ten een war­me en dro­ge schuil­plaats voor de winter.

Zelf blad verzamelen

Omdat de bla­de­ren vaak in kor­te tijd val­len, lukt het niet om over­al tege­lijk het blad op te rui­men. Je kunt een hand­je hel­pen door zelf bij­voor­beeld de stoep voor je huis blad­vrij te maken. Het blad kun je kwijt in de gft-con­tai­ner of bij het Mili­eup­lein.

Maak een melding

Je kunt ook een mel­ding maken bij de gemeen­te Haar­lem als ergens veel blad­af­val ligt. Mel­din­gen van onvei­li­ge situ­a­ties krij­gen voor­rang. Bij­voor­beeld wan­neer het weg­dek te glad wordt of wan­neer goten over­stro­men door­dat ze ver­stopt zijn met bladeren.

Han­di­ge bladeren

Niet alle bla­de­ren wor­den trou­wens weg­ge­haald. Het is beter om bla­de­ren in de groen­stro­ken en in je eigen tuin te laten lig­gen. Het blad is een win­ter­dek voor de plan­ten en zorgt voor een natuur­lij­ke bescher­ming. Ook is het een schuil- en nes­tel­plek voor insec­ten, egels en vogels. Daar­om haalt Spaar­ne­lan­den bla­de­ren voor­al weg op door­gaan­de wegen. En de opge­ruim­de bla­de­ren die Spaar­ne­lan­den weg­haalt, wor­den weer ver­werkt tot com­post. Wil je weten wat er nog meer met de natuur in de herfst gebeurt? Je leest het hier.
Wist je trou­wens dat je met de geval­len bla­de­ren ook leuk kunt knut­se­len? Of prach­ti­ge foto’s maken, of maak eens een sneeu­wen­gel maar dan van geval­len bladeren.

Heb jij al veel geval­len bla­de­ren gezien?