Heb jij al nieu­we voor­ne­mens gemaakt voor 2021? Het nieu­we jaar is nog jong, dus je hebt nog alle tijd ze in je leven te intro­du­ce­ren. Voor­ne­mens die niet alleen goed zijn voor jou, maar ook voor de pla­neet. We geven je een paar voorbeelden.

Een alge­me­ne tip bij het bepa­len van goe­de voor­ne­mens is dat je jezelf rea­lis­ti­sche doe­len stelt, die je in klei­ne stap­jes kunt berei­ken. Kort­om: maak ze behap­baar. ‘Ik ga van­af nu con­se­quent mijn afval schei­den’ is rea­lis­ti­scher dan ‘Ik wil de pla­neet red­den’. Door die klei­ne stap­pen steeds vaker te zet­ten maak je van goe­de voor­ne­mens ook nieu­we gewoontes.

Tegels eruit, groen erin
Ver­be­ter de wereld, begin bij je tuin. We erva­ren steeds vaker lan­ge, pit­ti­ge hoos­bui­en. Tege­lij­ker­tijd zijn de zomers dro­ger en war­mer. Meer groen en min­der tegels in je tuin zor­gen ervoor dat het regen­wa­ter weg kan lopen. Bomen en plan­ten zor­gen boven­dien voor meer scha­duw en bio­di­ver­si­teit in je tuin. Fijn voor jou, voor insec­ten en voor je plan­ten. Heb je geen tuin? Een gevel­tuin of groen dak dra­gen ook bij aan een beter kli­maat. Echt een groen voor­ne­men dus. Deze video van Huis­je Boom­pje Beter legt het uit.

Word goe­de vrien­den met je fiets
De auto is soms zo gepakt. Pro­beer jezelf af te vra­gen ‘Kan dit ook anders?’ als je auto­ma­tisch naar de auto­sleu­tel grijpt. Klei­ne afstan­den kun je pri­ma op de fiets afleg­gen. Dat is niet alleen beter voor het kli­maat en je por­te­mon­nee, maar ook voor jou. Door te bewe­gen maken je her­se­nen name­lijk geluks­stof­jes aan en train je boven­dien je spie­ren. Hele­maal gra­tis! En wat voor fiet­sen geldt, gaat natuur­lijk ook op voor wan­de­len of ska­ten. En gebruik je de auto min­der, dan kun je ‘m mis­schien delen met de buren. Scheelt geld en een parkeerplaats.

Ser­veer vogels een diner
In de win­ter moe­ten vogels hard wer­ken om hun lichaams­warm­te op peil te hou­den. Dat kost flink wat ener­gie. En juist in dit sei­zoen is het las­ti­ger om voed­sel te vin­den. Help de vogel­tjes dus gerust met een buf­fet van vet­bol­len, pinda’s en een bak­je drink­wa­ter. Vet­blok­ken en voe­der­huis­jes bestel je onli­ne bij Vogel­be­scher­ming Neder­land, of maak zelf een voe­der­si­lo. Wel op vei­li­ge hoog­te han­gen, want kat­ten vin­den die vogel­tjes maar wat verleidelijk.

Heb jij nog tips voor groe­ne voor­ne­mens? We horen ze graag!

 

Dit vind je vast ook leuk: