Een over­daad aan stoep­te­gels en asfalt zorgt ervoor dat de hit­te in de stad stijgt en blijft han­gen. De reme­die? Min­der har­de opper­vlak­ken, meer groen! Maar waar haal je de ruim­te van­daan? In de Haar­lem­se Vijf­hoek zoe­ken ze het hoger­op: er komen groen­slin­gers boven de straat. We leg­gen het uit.

Een groen­slin­ger is een con­struc­tie van slin­ger­plan­ten die van­uit een gevel­tuin groei­en en ver­vol­gens naar boven wor­den geleid. Op meer dan vijf meter hoog­te wor­den de plan­ten ver­vol­gens langs een kabel over straat geleid, naar een gevel aan de over­kant. Zo ont­staat er een groe­ne ‘tun­nel’ die ’s zomers voor ver­koe­ling zorgt. Het plan is een ont­werp van advies- en inge­ni­eurs­bu­reau Wit­te­veen + Bos, in opdracht van de gemeente.

Hit­te in de stad
De Kei­zer­straat en Bar­re­voe­te­straat zijn goe­de voor­beel­den van ‘street can­y­ons’: ver­har­de stra­ten die aan bei­de zij­den dicht zijn bebouwd. Hier­door stijgt op war­me dagen de tem­pe­ra­tuur met enke­le extra gra­den. Niet fijn voor de leef­baar­heid. Boven­dien blij­ven stof en vui­le lucht door ver­keer han­gen. Dat is niet best voor de lucht­kwa­li­teit. Een oplos­sing: meer groen.

Ver­ti­caal groen
Voor de her­in­rich­ting van de Kei­zer­straat en Bar­re­voe­te­straat is onder­zocht hoe deze stra­ten kon­den ver­groe­nen. Par­keer­vlak­ken maken plaats voor groen­vak­ken, maar er is geen ruim­te voor bomen, niet boven en onder de grond met alle kabels en lei­din­gen. Daar­om is er nu, let­ter­lijk en figuur­lijk, een next level plan. Plan­ten die boven de straat in ver­ti­ca­le rich­ting groei­en, hoog genoeg zodat vracht­ver­keer er nog onder­door kan rij­den. Om de der­tig meter komt straks een slin­ger te han­gen, in totaal zes à zeven slin­gers die ieder bestaan uit zes planten.

Ingre­di­ënt: snel­le groeiers

Om het pro­ject vorm te geven, wor­den er snel­le groei­ers geplant. Slin­ger­plan­ten die snel meters maken en de gevel niet bescha­di­gen. Boven­dien in plant­com­bi­na­ties die jaar­rond zor­gen voor leven­de boe­ket­ten vol kleur. Het gaat dan om:

  • Blau­we regen
  • Klim­bes
  • Wil­de bosrank
  • Gewo­ne bosrank
  • Pas­sie­bloem
  • Klim­roos

Plan­ning: herfst 2022
In de herfst, dus waar­schijn­lijk oktober/november 2022, wor­den de kabels opge­han­gen. De plan­ten wor­den vlak voor of net na de win­ter geplant. Het gaat dan om jon­ge exem­pla­ren, het zal dus wel een paar jaar duren voor­dat de slin­gers hele­maal vol­groeid zijn.

Pilot­pro­ject groenslingers
In Haar­lem zijn er al voor­beel­den van groen­slin­gers. Kijk maar eens in de Klei­ne Hout­straat, Nieu­we Kruis­straat en Rid­der­straat. Dit zijn ech­ter bewo­ners­ini­ti­a­tie­ven, de slin­gers in de Vijf­hoek zijn een pilot­pro­ject, geï­ni­ti­eerd van­uit de gemeen­te Haar­lem. Haar­lem heeft als doel om de leef­baar­heid van de bin­nen­stad te ver­gro­ten, het ver­groe­nen van de bin­nen­stad hoort daar­bij. Het con­cept van de groen­slin­ger is tot stand geko­men met par­ti­ci­pa­tie van bewo­ners en onder­ne­mers in de straat.

Impressie groenslingers door Witteveen + Bos

Bron: Wit­te­veen + Bos