Bij de kin­der­dag­ver­blijf­lo­ca­tie van Kin­der­op­vang Haar­lem, Beer Bodo­ni, werd van­daag offi­ci­eel de eer­ste nest­kast ont­huld die moet gaan hel­pen in de strijd tegen de eiken­pro­ces­sie­rups. Wet­hou­der Merijn Snoek (wet­hou­der Beheer Open­ba­re Ruim­te) plaatste de door kin­de­ren ver­sier­de nest­kast, samen met Spaar­ne­lan­den. In totaal wor­den er 50 nest­kas­ten bij eiken door heel Haar­lem geplaatst. Wet­hou­der Snoek: “Bomen zijn belang­rijk voor onze stad, dus als we over­last van bomen kun­nen voor­ko­men, moe­ten we dat doen. Met nest­kast­jes voor kool­me­zen pro­be­ren we de natuur een hand­je te hel­pen om de over­last van deze rup­sen tegen te gaan”.

De eiken­pro­ces­sie­rups geeft elk jaar veel over­last. De haren van deze rups zor­gen voor huid­uit­slag, zwel­lin­gen, rode ogen en jeuk. ‘We zijn blij dat er nu al maat­re­ge­len wor­den geno­men om de eiken­pro­ces­sie­rups zoveel moge­lijk te voor­ko­men in de buurt van het kin­der­dag­ver­blijf.” zegt Mau­reen Post­hu­mus, direc­teur-bestuur­der bij Kin­der­op­vang Haar­lem. Bij de eiken naast het kin­der­dag­ver­blijf werd de eiken­pro­ces­sie­rups afge­lo­pen zomer gevon­den en bestre­den. “Het is voor de kin­de­ren boven­dien leuk en leer­zaam om de natuur van dicht­bij mee te maken en de vogels te zien broeden.”

Natuur­vrien­de­lij­ke maatregelen
Het ophan­gen van de nest­kas­ten is één van de natuur­vrien­de­lij­ke maat­re­ge­len die Spaar­ne­lan­den en de gemeen­te Haar­lem nemen in de strijd tegen de eiken­pro­ces­sie­rups. Een ande­re maat­re­gel is het zor­gen voor ber­men met meer geva­ri­eer­de beplan­ting. Daar komen weer wes­pen op af, natuur­lij­ke vij­an­den van de eikenprocessierups.

Natuur in je stad
Natuur­vrien­de­lijk beheer en onder­houd staat hoog in het vaan­del van Haar­lem. Onder de vlag ‘Natuur in je stad’ wer­ken Spaar­ne­lan­den, gemeen­te Haar­lem en Land­schap Noord-Hol­land samen om de natuur in de stad een flin­ke impuls te geven. Op de nieu­we web­si­te www.natuurinjestad.nl zijn de ini­ti­a­tie­ven te vin­den die bij­dra­gen aan een groen kli­maat om in te wonen en wer­ken. Daar­naast krij­gen inwo­ners tips hoe zij zelf hun omge­ving zelf kun­nen vergroenen.

Hot­s­pots’
De nest­kas­ten wor­den opge­han­gen bij zoge­naam­de ‘hot­s­pots’; plek­ken waar de eiken­pro­ces­sie­rups afge­lo­pen zomer veel­vul­dig voor­kwam. Mezen zijn dol op de rup­sen. Eén nest mezen met 8 tot 10 jon­gen kan wel zo’n 550 rup­sen per dag opeten.