Steeds meer men­sen adop­te­ren een stuk­je grond in hun straat om daar te gaan tui­nie­ren. Ook de gevel­tuin­tjes maken de buurt mooi­er en leven­di­ger. In meer­de­re opzich­ten. “Als je ener­gie steekt in je buurt, wordt het ook meer jóuw buurt.”

Toen Mar­jo­lijn Stok­kink in de Pla­ne­ten­buurt in Haar­lem Noord kwam wonen, viel het haar met­een op: ver­der­op in de straat is het veel groe­ner dan bij ons voor de deur. “Dat komt omdat we hier geen voor­tui­nen heb­ben”, ver­telt ze. “Het eni­ge stuk­je groen was het gevel­tuin­tje van onze buur­vrouw, een smal­le strook met bloe­men en plan­ten tegen de voor­kant van het huis. Haar voor­beeld heb­ben we toen gevolgd.”

Vlin­ders en bijen
Mar­jo­lijn peil­de bij de buren en over­bu­ren of zij ook inte­res­se in een gevel­tuin­tje had­den. Inmid­dels zijn er 5 tuin­tjes. Het aan­leg­gen van een tuin­tje is snel voor elkaar. Tegels eruit, opstaand rand­je terug en een laag grond erin. En toen op naar het tuin­cen­trum voor plan­ten. “We heb­ben vrij onder­houds­vrien­de­lij­ke plan­ten gekocht: hortensia’s en ande­re vas­te plan­ten die je alleen hoeft te snoei­en en water te geven. Daar stop ik in de win­ter bloem­bol­le­tjes bij. We expe­ri­men­te­ren ook met bloe­men waar vlin­ders en bij­en op afko­men. We krij­gen vaak com­pli­men­ten van voor­bij­gan­gers, bij­voor­beeld als we samen aan het werk zijn met de tuintjes.”

Mar­jo­lijn leg­de samen met haar buren een gevel­tuin­tje aan.

Groe­ne boomspiegels
Ook in de Leid­se­buurt rond­om het Brou­wers­plein heb­ben ze het tui­nier­vi­rus te pak­ken. Hier heb­ben de hoge ijze­ren hek­ken rond­om 9 bomen plaats­ge­maakt voor groe­ne mini-tuin­tjes. “Het Brou­wers­plein lag er een beet­je treu­rig bij”, ver­telt buurt­be­woon­ster Mischa van Driem. “We wil­den graag een groe­ner plein en heb­ben hier­voor samen­wer­king gezocht met de gemeen­te en Spaar­ne­lan­den. Ook de speel­tuin­ver­e­ni­ging wil­de graag mee­doen. Zo is een enthou­si­as­te groep ont­staan die de boom­spie­gels (de stuk­jes grond rond een boom) rond­om het plein en het stuk­je groen bij de speel­tuin onderhoudt.”

Er zijn meters tuin­slang gekocht waar­mee het sproei­team vol­gens een sproei­roos­ter de tuin­tjes nat­houdt. Op onver­wach­te momen­ten staan er prach­ti­ge bloe­men in bloei. Met gere­geld nieu­we aan­plant door betrok­ken bewo­ners blij­ven het tuin­tjes die groei­en en bloei­en. Het nieu­we stuk­je groen bij de speel­tuin blijft groen, omdat bewo­ners Spaar­ne­lan­den hel­pen met het onder­houd. “Het voelt goed om samen voor de buurt te zor­gen. Hope­lijk werkt het aan­ste­ke­lijk en kun­nen we zo ver­loe­de­ring voorkomen.”

Mischa en haar buren maak­ten samen het Brou­wers­plein groener.

Goed voor het buurtgevoel
De buurt wordt niet alleen groe­ner door de boom­spie­gels maar ook gezel­li­ger, vindt Mischa. “Sinds ik me inzet voor de boom­spie­gels, heb ik al zo veel leu­ke men­sen uit de buurt ont­moet die ik nog niet ken­de. Ook met voor­bij­gan­gers heb je al snel een leuk gesprek als je aan het plan­ten, schof­fe­len of snoei­en bent. Ik voel me nu nog meer een bewo­ner van mijn buurt en van Haar­lem. Als je ener­gie steekt in de buurt, wordt het ook meer jóuw buurt.”

Goed voor de biodiversiteit
Gevel­tuin­tjes en gea­dop­teer­de boom­spie­gels, bloem­bak­ken en groen­stro­ken maken de stad niet alleen mooi­er maar zijn ook goed voor de bio­di­ver­si­teit. Min­der tegels en meer groen helpt water­over­last tegen te gaan, want de bodem kan het water beter opnemen.

Zelf aan de slag
Wilt je ook een gevel­tuin­tje aan­leg­gen? Lees er meer over op de web­si­te van Spaar­ne­lan­den. Ook vind je hier meer infor­ma­tie over het aan­leg­gen van een boom­spie­gel, het adop­te­ren van een groen­strook en het adop­te­ren van een bloembak.

Tekst is over­ge­no­men van Haarlem.nl