Hal­lo­ween: op zater­dag 31 okto­ber wordt de meest angst­aan­ja­gen­de feest­dag van het jaar gevierd. Waar komt Hal­lo­ween van­daan, wat is de link met de natuur en wat is er te doen in Haar­lem? Lees snel ver­der op Natuur in je Stad!

Hal­lo­ween en de natuur
Over de oor­sprong van Hal­lo­ween zijn een paar the­o­rie­ën bekend. Waar­schijn­lijk is Hal­lo­ween een mix van fees­ten van ver­schil­len­de vol­ken en cul­tu­ren. De mees­te men­sen gelo­ven dat Hal­lo­ween afkom­stig is van het Kel­ti­sche feest ‘Sam­hain’. Tij­dens Sam­hain werd het Kel­ti­sche Nieuw­jaar gevierd. Dit start­te op 1 novem­ber. Het bete­ken­de het ein­de van het oogst­sei­zoen en het begin van de win­ter. De avond vóór 1 novem­ber (31 okto­ber) kwa­men de Kel­ten bij elkaar en eer­den ze hun zon­ne­god. Die, vol­gens hen, zorg­de voor de mooie natuur en een over­vloe­di­ge oogst.

Doden her­den­ken
Ook geloof­de het Kel­ti­sche volk dat de slui­er tus­sen leven en dood op 31 okto­ber extra dun was. Om de doden te eren kook­ten ze een groot feest­maal. Er werd ook een plek­je aan tafel gedekt voor ieder­een die was over­le­den. Rond de 9e eeuw begon de invloed van het Chris­ten­dom zijn intre­de te doen. De chris­te­nen her­dach­ten ‘hun’ hei­li­gen op 1 novem­ber. Wat weer raak­vlak­ken heeft met het her­den­ken van de zon­ne­god van de Kel­ten. Op 2 novem­ber wordt Aller­zie­len gevierd: een dag waar­op alle doden wor­den her­dacht. Deze tra­di­tie komt waar­schijn­lijk over­ge­waaid van­uit het rooms-katho­lie­ke geloof.

Verkleden

De dun­ne slui­er zorg­den er, vol­gens de Kel­ten, ook voor dat boze gees­ten op 31 okto­ber toe­gang had­den tot het rijk der leven­den. Om hen te ver­ja­gen, droe­gen ze enge mas­kers. Gro­te kans dat de tra­di­tie van ver­kle­den bij Hal­lo­ween daar van­daan komt.

Hal­lo­ween-uitjes in Haarlem

Dit jaar zijn er van­we­ge coro­na helaas geen uitjes in Haar­lem gepland. Geluk­kig kun je zelf wel leu­ke Hal­lo­ween­ver­sie­rin­gen maken met bij­voor­beeld een pom­poen! Hoe? Je leest het hier.

Over Natuur in je Stad
Natuur­lief­heb­ber in Haar­lem? Lees alles over de natuur en acti­vi­tei­ten in en rond­om Haar­lem op www.natuurinjestad.nl.

Grie­zel ze!