Voor­jaar in de Heem­tuin! In de plas-dras-strook langs de vaart bloeit spec­ta­cu­lair een hele rand goud­ge­le Dot­ters. Ook de Slee­doorn, Mei­doorn en Gele kor­noel­je bloei­den uit­bun­dig. Wij heb­ben alleen onder­schat dat de Boter­bloe­men alles over­woe­ke­ren. In de twee plant­vak­ken moet het teveel aan deze plant­jes wor­den gewied. Over­al komen hier klei­ne kiem­plant­jes op. Het is span­nend om te zien wel­ke plan­ten zich heb­ben uit­ge­zaaid, en wel­ke de over­stro­ming in de win­ter heb­ben overleefd.

Ver­leng­de Heemtuin

Over het mod­de­ri­ge pad heb­ben we een dik­ke laag hout­snip­pers aan­ge­bracht en de wan­de­laars maken daar com­pli­men­ten over. Nieuw is de aan­leg van een ‘ver­leng­de heem­tuin’, een strook langs het fiets­pad naar de Leid­s­evaart. Daar heb­ben wij in febru­a­ri veel boom­pjes en ook struik­klim­op aan­ge­plant, nadat eerst een kraan de gras­mat heeft opge­rooid. Afge­lo­pen april lie­pen deze Wil­gen, het Spor­ken­hout en de Lijs­ter­bes­sen mooi uit.

Vlin­ders en bijen

Bij de mane­ge is in de gras­drie­hoek een Tam­me kas­tan­je geplant. De vrij­wil­li­gers sjouw­den met emmers water om de droog­te te bestrij­den. Ook de regen­poel krijgt heel veel emmers water, omdat anders alle kik­ker­dril ver­lo­ren gaat. Op een dag stond daar een rei­ger een gro­te kik­ker naar bin­nen te wor­ste­len. In de oos­te­lij­ke kant, bij de Zwar­te bes­sen­strui­ken, bleek er nog plaats voor een aan­tal Kruis­bes­sen en een Kar­di­naals­muts. De eer­ste mooie vlin­ders heb­ben wij al gezien: Citroen­vlin­der, Gehak­kel­de aure­lia, Kool­wit­jes, Dag­pauw­oog, man­ne­tje Oran­je­tip­je en Klei­ne vuur­vlin­der. Eco­loog Dik Vonk zag zelfs een Citroen­vlin­der een eitje leg­gen op het Sporkenhout.

De eer­ste wil­de bij, een Vos­je, heeft zich in de zon zit­ten opwar­men. In de ver­leng­de heem­tuin bij de klim­op is een gro­te groep Ros­se met­sel­bij­tjes druk bezig met zand ver­za­me­len en gan­gen gra­ven. Voor de regen­poel is de droog­te te hevig en Spaar­ne­lan­den vult voor ons de poel bij met de tank.

Kik­ker­vis­jes

De komen­de weken gaan we de inge­koch­te inheem­se plan­ten in de grond zet­ten. Dat is een kar vol, aan­ge­schaft bij de Haar­lem Kweek­tuin. Ook in de ver­leng­de strook plan­ten we Dag­koe­koeks­bloem tus­sen de boom­pjes. Geluk­kig heeft het een paar dagen gere­gend en zijn de kik­ker­vis­jes inmid­dels uitgekomen.

Meer infor­ma­tie over de Heem­tuin Ein­den­hout vind je op: www.vriendenhaarlemmerhout.nl

Foto’s: Titi des Bouvrie