De Hek­sloot­pol­der tus­sen Haar­lem en Spaarn­dam is al weken­lang een trek­pleis­ter voor vele wei­de­vo­gels. Je ziet er soor­ten als grut­to, kie­vit, ture­luur, en kluut. Het pol­der­tje aan de rand van Haar­lem is gro­ten­deels omras­terd met vos­we­ren­de ras­ters en daar­door een vei­li­ge haven voor deze kwets­ba­re  soorten.

Wei­de­vo­gels kun­nen hier vei­lig hun kui­kens groot bren­gen zon­der dat de vos ze te pak­ken krijgt. Klaas van den Berg (eco­loog Land­schap Noord-Hol­land): “Dit jaar zijn er opval­lend meer kie­vi­ten in de Hek­sloot­pol­der te zien. Ook lijkt een paar­tje zomer­ta­lin­gen zich hier te ves­ti­gen en is er een zeld­za­me dwaal­gast de Griel ont­dekt. Inmid­dels zijn drie grut­to paren met jon­gen gezien. We wach­ten met span­ning wach­ten af hoe­veel grut­to kui­kens uit­ein­de­lijk uitvliegen.“

Laat­ste wei­de­vo­gel­pol­der van Haarlem
De Hek­sloot­pol­der is van ouds­her een rijk gebied voor wei­de­vo­gels, maar was sterk ach­ter­uit­ge­gaan. De wei­de­vo­gels heb­ben een voch­tig wei­land nodig om te broe­den en hun jon­gen groot te bren­gen. Klaas van den Berg: ’Geluk­kig heb­ben we op dit moment geen last van de droog­te in de Hek­sloot­pol­der, omdat dit gebied over het alge­meen al behoor­lijk nat is. Het water­peil wordt hier altijd hoog gehou­den.” In de Hek­sloot­pol­der zijn de omstan­dig­he­den dus uiter­ma­te geschikt voor wei­de­vo­gels, alleen lopen er vos­sen rond de pol­der die graag de kui­kens opeten. De wei­de­vo­gel kui­kens kre­gen hier nau­we­lijks de kans om uit te vlie­gen. Daar wil­den alle betrok­ke­nen (gemeen­te, boe­ren, vrij­wil­li­gers en Land­schap Noord-Hol­land) iets aan doen. Vijf jaar gele­den is daar­om, samen met de gemeen­te, een plan bedacht om vos­sen op afstand te hou­den met vos­we­ren­de ras­ters die onder stroom staan. Dank­zij een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van Gemeen­te Haar­lem is dit jaar 50 hec­ta­re pol­der omrasterd.

Top­pres­ta­tie vrijwilligers
In de Hek­sloot­pol­der wer­ken vrij­wil­li­gers van ver­e­ni­ging tot behoud Hek­sloot­pol­der, Vogel­werk­groep Zuid Ken­ne­mer­land, loka­le agra­ri­ërs, WBE (wild­be­heer­een­heid), Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land en Natuur­lij­ke Zaken (zake­lij­ke dienst­ver­le­ning Land­schap Noord-Hol­land) samen om de wei­de­vo­gels een vei­lig broed­plek te bie­den. Een mon­ster­k­lus om ieder jaar zo’n groot gebied af te zet­ten en te onder­hou­den met vos­we­ren­de ras­ters. Jaar op jaar doen deze groe­pen erva­ring op en pas­sen het ras­ter aan. Zodat de vei­lig­heid voor wei­de­vo­gels om hier hun kui­kens groot te bren­gen opti­maal is.  Want vos­sen zijn slim­me die­ren en een gat in het ras­ter heb­ben ze vaak zo gevon­den. Door de toe­wij­ding van de vrij­wil­li­gers is dat in de Hek­sloot­pol­der al een aan­tal jaren ach­ter elkaar niet moge­lijk voor de vos om het gebied in te komen.

Vos­sen­ras­ter levert resul­taat op
Dat de Hek­sloot­pol­der vei­lig leef­ge­bied is voor wei­de­vo­gels is te zien! Dit voor­jaar kun je hier vol­op genie­ten van bui­te­len­de kie­vi­ten en zie je hier de kie­vit­kui­kens in de gras­lan­den rond­schar­re­len. Ook onze nati­o­na­le vogel: de grut­to zie je hier  rond­vlie­gen. De grutto’s broe­den hier met enke­le paar­tjes net als de ture­luur, schol­ek­ster en vele klu­ten bij de Klutenplas.

Vele soor­ten pro­fi­te­ren mee
Naast de beken­de wei­de­vo­gels zijn er ook veel ande­re soor­ten die pro­fi­te­ren van een vei­li­ge broed­plek. Zo zijn er o.a. vis­dief, kok­meeuw, krak­eend, berg­eend en slob­eend te vin­den. Ook de zeer schu­we en zeld­za­me zomer­ta­ling laat zich in de pol­der zien. Regel­ma­tig is er een paar­tje gezien. En onlangs liep hier zelfs een griel rond. Een zeer zeld­za­me, gro­te stelt­lo­per met een zeer goed camou­fla­ge kleed van licht en don­ker­brui­ne veren.

Foto: Joke Huijser-Spekken