Het is groei­zaam weer. Regen wordt opge­volgd door zon en anders­om. Het groen schiet dus over­al omhoog, hoe­ra! Helaas geldt dat ook voor een beruch­te plaag­plant: de Japan­se dui­zend­knoop. Zo gezel­lig als zijn naam is, zo irri­tant is de plant zelf. Help jij ‘m te bestrij­den? Spaar­ne­lan­den zoekt nog vrijwilligers.

Elk jaar gaat Spaar­ne­lan­den de strijd aan met plaag­plan­ten, zoals de reu­zen­be­ren­klauw en de Japan­se dui­zend­knoop. Deze inva­sie­ve exo­ten over­woe­ke­ren ande­re plan­ten en kracht­pat­ser Japan­se dui­zend­knoop groeit zelfs door fun­de­rin­gen van hui­zen heen. De plant komt steeds vaker voor, waar­door Spaar­ne­lan­den han­den tekort komt.

Azi­a­ti­sche exoot
Japan­se dui­zend­knoop komt oor­spron­ke­lijk uit Japan, Chi­na, Tai­wan en Korea. Tus­sen 1829 en 1841 haal­den meneer Von Sie­bold de plan­ten naar zijn kwe­ke­rij in Lei­den. Dat was vast met de bes­te bedoe­lin­gen, maar een klei­ne twee eeu­wen later heb­ben we nog steeds last van deze hobby.

Help jij mee?
Spaar­ne­lan­den zoekt dus vrij­wil­li­gers die kun­nen hel­pen de plant weg te halen. Vraag gezel­lig een maatje mee en steek de han­den uit de mou­wen. Een hove­nier helpt je en kan al je vra­gen beant­woor­den. Spaar­ne­lan­den zorgt boven­dien voor hand­schoe­nen, gereed­schap én natuur­lijk een lek­ker kop­je koffie.

Aan­mel­den
Je kunt je aan­mel­den via ebeth@spaarnelanden.nl. Het werk vindt plaats om de week op vrij­dag­och­tend van 09:00–12:00 uur, van april tot en met sep­tem­ber. Je kunt je voor één keer of voor een lan­ge­re peri­o­de opge­ven. Alvast bedankt!