Ze leven door­gaans in de tro­pi­sche regen­wou­den van Latijns-Ame­ri­ka: ara’s. Zo niet Nape, de opval­len­de geel­vleu­gel­pa­pe­gaai die al jaren in Els­wout woont. Helaas is de bejaar­de vogel nu ziek en ver­zwakt. Wil je meer weten over deze vogel en hoe je ‘m kunt helpen?

Ondanks hun tro­pi­sche ach­ter­grond, zijn de geel­vleu­gel­pa­pe­gaai­en geen vreem­de vogels in Haar­lem. Al sinds de jaren ’70 vlie­gen de ara’s rond in Els­wout als­of het de nor­maal­ste zaak van de wereld is. Een buurt­be­wo­ner, die ze als huis­die­ren hield, liet de die­ren des­tijds vrij rond­vlie­gen in de Haar­lem­se buitenlucht.

Sin­gle ara Nape
Er kwa­men klei­ne ara’s van, waar­door de popu­la­tie steeds gro­ter werd. Tot­dat de eige­naar over­leed en stro­pers de nes­ten van de ara’s ont­dek­ten en deze leeg­roof­den. Het ara-stel Toos en Nape ble­ven samen met nog een man­ne­tje over, tot­dat Toos in 2008 over­leed. Inmid­dels is Nape de eni­ge nog over­ge­ble­ven ara.

Her­stel van Nape
Nape is inmid­dels 27, wat hem een ech­te seni­or maakt, met dito klach­ten. De vogel ver­zwak­te erg in de win­ter van 2020/2021 en had een infec­tie onder de leden. Vlie­gen ging niet meer en de ara ging snel ach­ter­uit. Geluk­kig werd hij gevon­den. Dank­zij anti­bi­o­ti­ca en goe­de zorg in het Uni­ver­si­tair Die­ren­zie­ken­huis in Utrecht krab­belt Nape er lang­zaam weer boven­op, maar het her­stel gaat flink tijd kos­ten. Nape heeft door de jaren heen een trou­we scha­re fans opge­bouwd, die alle­maal dui­men voor zijn herstel.

Crowd­fun­dings­ac­tie
Wil jij meer weten over Nape? Neem dan een kijk­je op de Facebook­pa­gi­na de Ara in Els­wout. Ook kun je bij­dra­gen aan zijn medi­sche kos­ten, via de web­si­te Doneeractie.nl.

Natuur in je stad wenst Nape veel beterschap!