Nog een paar dagen en dan is het herfst­va­kan­tie in Haar­lem! En jul­lie hoe­ven je geluk­kig niet te ver­ve­len. Want in en rond­om Haar­lem is er genoeg leuks te doen en te bele­ven. De vijf bes­te to do-tips met kin­de­ren, lees je op www.natuurinjestad.nl!
  1. Muse­um­nacht voor kids – Haar­lem — vrij­dag 19 oktober 

Lek­ker laat opblij­ven mag natuur­lijk als je vrij bent! Op vrij­dag 19 okto­ber wordt de eer­ste Muse­um­nacht voor kin­de­ren (4 – 12 jaar) in Haar­lem geor­ga­ni­seerd. De ope­ning is om 16.30 uur in de Gro­te Kerk op de Gro­te Markt en de ‘nacht’ wordt om 21 uur afge­slo­ten met een knal­len­de after­par­ty in het Noord Hol­lands Archief. Die tot 22.30 uur duurt!

In de tus­sen­tijd ope­nen 11 Haar­lem­se musea hun deu­ren en zijn er aller­lei tof­fe acti­vi­tei­ten te doen als een zak­lam­pen­tocht, een kluis kra­ken en een kunst­werk maken. Kijk voor meer info, pro­gram­ma en tic­kets op: www.museumnachtkids.nl

  1. Huis­je vol ver­ha­len – Land­goed Els­wout – zie programma

Een heer­lij­ke bos­wan­de­ling + een grap­pi­ge the­a­ter­voor­stel­ling = suc­ces gega­ran­deerd. Zeker voor de klein­tjes (2+ jaar) is er veel leuks te zien in het Huis­je vol Ver­ha­len in Els­wout. Dit knus­se the­a­ter biedt bij­voor­beeld de voor­stel­ling Een ijs­beer in de tro­pen, Klein duim­pje, Bel­le en het Beest en Floddertje.

Het vol­le­di­ge pro­gram­ma bekij­ken en onli­ne kaart­jes bestel­len doe je hier: https://theaterelswout.nl/www.theaterelswout.nl

  1. Licht­jes­tocht door de dui­nen – Dui­nen Over­veen — vrij 19 en zat 20 oktober 

Genie­ten van de natuur in de nacht, wan­neer maak je dat nou mee? De herfst­va­kan­tie wordt magisch inge­luid tij­dens een licht­jes­tocht door de dui­nen. De bos­wach­ters van PWN ste­ken op deze avond hon­der­den licht­jes aan in het duin­ge­bied van ’t Wed. Voor zowel kin­de­ren als vol­was­se­nen een unie­ke bele­ving. Voor­al omdat het duin­ge­bied op dit tijd­stip nor­maal gespro­ken niet toe­gan­ke­lijk is.

Op vrij­dag­avond is de licht­jes­tocht van 19 – 20 uur en op zater­dag­avond 20 okto­ber start de wan­de­ling om 20.30 uur. Kos­ten voor kin­de­ren en vol­was­se­nen zijn €3 p.p. Meer infor­ma­tie: www.np-zuidkennemerland.nl

  1. Hal­lo­ween Vrien­de­lij­ke Ver­ha­len – Natuur­speelei­land Haar­lem – woe 23 oktober 

Nog zo’n sprook­jes­ach­tig eve­ne­ment voor kin­de­ren: de Hal­lo­ween Vrien­de­lij­ke Ver­ha­len op het Natuur­speelei­land in de Waar­der­pol­der. Deze avond start om 17 uur en duurt tot 20.30 uur. Ver­wacht een mooi ver­haal over Hal­lo­ween en de Rak­kers van het eiland. Fan­ta­sie, een vrien­de­lij­ke clown, pom­poe­nen, vam­piers en lek­ker grie­ze­len maar.

Het ver­haal wordt meer­de­re keren op de avond ver­teld aan twee groe­pen: kin­de­ren van 0 tot twee jaar en kin­de­ren van drie tot 12 jaar. Boek je tic­kets voor een time­slot naar keu­ze op: www.chipta.com

  1. Schaats­cur­sus voor jong en oud – IJs­baan Haar­lem – herfstvakantie

Bui­ten schaat­sen; wie weet lukt het deze win­ter. Wordt het nodig tijd om jouw schaats­kun­sten op te krik­ken? Geef je dan op voor een van de inten­sie­ve schaats­cur­sus­sen van Kras Sport (3‑dagen of 5‑dagen). Je leert ver­sneld schaat­sen en gaat elke dag 2x 45 minu­ten de baan op. Leuk om samen met je zoon(s) of dochter(s) te doen! Kin­de­ren kun­nen al mee­doen van­af vier jaar.

Hier vind je meer infor­ma­tie over kos­ten en inschrij­ven: www.krassport.nl

Groen Haar­lem

Adop­teer een bloem­bak, leg een gevel­tuin­tje aan of ver­groen je dak: de herfst­va­kan­tie is ook een per­fect moment om te star­ten met Haar­lem groe­ner te maken. Hoe je dat pre­cies aan­pakt? Ont­dek het op: natuurinjestad.nl.

Fij­ne herfstvakantie!