In alle bij­zon­de­re gebie­den hou­den wij ons actief bezig met het her­stel en onder­houd van de natuur. Ook zijn we bezig met het ver­ho­gen van de natuur­waar­de van de hui­di­ge groen­voor­zie­nin­gen in Haarlem.

Niet al het groen is name­lijk even waar­de­vol voor het bevor­de­ren van de bio­di­ver­si­teit. Dus pro­be­ren wij zoveel moge­lijk loca­ties om te vor­men naar bloem­rij­ke gras­lan­den met een hoge­re natuurwaarde.

Daar­naast blij­ven we samen met Land­schap Noord-Hol­land vol­op bezig met het behou­den van onze hot­s­pots en het ont­wik­ke­len van potentiegebieden.