Het gaat niet goed met de zoog­die­ren in Neder­land. Dat blijkt uit de nieu­we Rode Lijst van Zoog­die­ren die is gepu­bli­ceerd door de Zoog­die­ren­ver­e­ni­ging. Voor­al die­ren die in het boe­ren­land leven, heb­ben het erg moeilijk.

De haas, konijn, eikel­muis, ham­ster, hazel­muis, veld­spits­muis, wezel, her­me­lijn, bun­zing, inge­kor­ven vleer­muis en laat­vlie­ger staan op de Rode Lijst. Opval­lend is dat dit met name die­ren zijn die in het boe­ren­land leven. Ook de eek­hoorn en de egel heb­ben het moeilijk.

Daling speelt al langer
Er is al lan­ger spra­ke van een ver­min­de­ring in de dier­po­pu­la­ties, maar de laat­ste tijd zijn de aan­tal­len enorm geslon­ken. Zo zijn konijn en haas sinds 1950 in aan­tal met maar liefst 60–70% geslon­ken. Recen­ter gaat het ook met alge­me­ne soor­ten als egel en eek­hoorn niet goed. Zo blijkt dat de egel en de eek­hoorn in ver­sprei­ding met 50% res­pec­tie­ve­lijk 34% ach­ter­uit zijn gegaan in de laat­ste 10 jaar.

Oor­zaak
Hoe dit komt? De die­ren op het plat­te­land heb­ben last van groot­scha­li­ge land­bouw. Wei­lan­den zijn niet divers genoeg en heb­ben niet genoeg schuil­plek­ken. Ook zor­gen jagen­de huis­kat­ten voor een afna­me van met name jon­ge hazen en konijnen.

Goed nieuws
Geluk­kig is er ook goed nieuws te mel­den! Met de gro­te­re zoog­die­ren gaat het steeds beter. Zo zijn de popu­la­ties van de bruin­vis, de gewo­ne zee­hond en de grij­ze zee­hond gegroeid. Ook het aan­tal otters, bevers en boom­mar­ters zijn de laat­ste jaren gegroeid. De soor­ten zijn daar­om ook weer van de Rode Lijst verdwenen.

Wat kun jij doen?
Het belang­rijk­ste punt is om de land­bouw te ver­duur­za­men. En dat is deels een taak van de over­heid, maar begint ook bij jou én de super­mark­ten. Hoe je dat doet? Kies in de super­markt voor pro­duc­ten die duur­zaam gepro­du­ceerd zijn en niet voor de kiloknallers.

Uit onder­zoek van LTO blijkt dat 62% van de con­su­men­ten kilok­nal­lers zo snel moge­lijk uit de super­mark­ten wil heb­ben. Alleen dat we daar nog niet altijd naar kopen. Super­mark­ten wor­den daar­naast opge­roe­pen om boe­ren meer te beta­len voor hun pro­duc­ten. Ook kun je egels, vogels en eek­hoorns hel­pen. Hoe je dat doet? Je leest het in onder­staan­de artikelen:

Wat ga jij doen om de zoog­die­ren een steun­tje in de rug te geven?