De komen­de dagen wor­den tro­pisch! Wij men­sen kun­nen voor ons­zelf vaak mak­ke­lijk voor ver­koe­ling zor­gen. Maar voor die­ren is dit vaak las­ti­ger, en al hele­maal voor die­ren in de natuur. Natuur in je Stad geeft je tips voor huis­die­ren en die­ren in het wild hoe jij hen door de hit­te­golf heen kunt hel­pen. Zo zor­gen we samen voor elkaar én onze dieren.

Huis­die­ren
Huis­die­ren kun­nen niet zo goed tegen hit­te. Veel die­ren heb­ben wei­nig tot geen zweet­klie­ren en kun­nen dus niet zwe­ten tegen de hit­te zoals men­sen. Over­ver­hit­ting kan gevaar­lijk en soms zelfs dode­lijk zijn voor je gelief­de huis­dier. Houd daar­om je dier de komen­de dagen extra in de gaten en zorg voor veel water en ver­koe­ling. Wan­neer een dier lus­te­loos is, heet aan­voelt en snel ademt moet je snel je dier afkoelen.
Op de web­si­te van de Die­ren­be­scher­ming vind je per huis­dier wat je kunt doen tegen de hit­te en waar je extra op moet letten.

Bij­en en ande­re insecten
Insec­ten heb­ben net als zoog­die­ren ook water nodig. Voor­al wil­de bij­en en hom­mels moe­ten veel drin­ken. Insec­ten drin­ken alleen niet uit een bak­je zoals bij­voor­beeld een hond of kat doet. Ze moe­ten tij­dens het drin­ken droog blij­ven, anders kun­nen ze niet meer vlie­gen. Gooi daar­om een bak­je vol met knik­kers (liefst van diver­se groot­te). Giet daar water over­heen maar zorg dat de boven­kant van de knik­kers boven het water uit­ste­ken. De klei­ne opper­vlak­tes van de knik­kers boven water zor­gen zo voor een dro­ge plek voor de insec­ten. Zo kun­nen ze droog blij­ven en hun dorst lessen.

Egels
Voor egels is dit een las­ti­ge peri­o­de. Niet alleen is er wei­nig water, ook is eten vin­den voor hen las­tig met warm weer. Egels eten het liefst slak­ken en regen­wor­men, maar met dit tro­pi­sche weer zijn die nu wei­nig te vin­den. Je kunt de egel hel­pen door een scho­tel­tje water en een scho­tel­tje met eten neer te zet­ten. Egels vin­den kat­ten­brok­jes of nat kat­ten­voer heer­lijk. Even­tu­eel kun je de dro­ge brok­jes ook in water weken. Zet het water en het eten op een scha­duw­rijk plek­je neer en ver­vers ze dage­lijks. Geef egels alleen geen melk, dit ver­oor­zaakt darmklachten.

Vogels
Vogels heb­ben ook drink­wa­ter nodig. Je kunt ze hel­pen door een bak­je water neer te zet­ten. Als je vogels wilt hel­pen afkoe­len, kun je ook een vogel­bad­je neer­zet­ten. Spet­ter­ple­zier gega­ran­deerd voor de vogels én het is een heel leuk gezicht als hele fami­lies komen bad­de­ren. Water ver­dampt snel, dus het is han­dig om dage­lijks het drink­wa­ter en vogel­bad­je te ver­ver­sen of aan te vul­len. Ook is het voor de vei­lig­heid van de vogels goed om het op een plek neer te zet­ten waar kat­ten niet kun­nen komen.

Lees meer
Zomer in de stad
Thuis­blij­ven? Instant vakan­tie­ge­voel met deze tips!
Ver­groen je balkon
Tips voor een heer­lij­ke staycation
Thuis­blij­ven? Instant vakan­tie­ge­voel met deze tips!
Hon­den­be­zit­ters: pas op voor grasaren