We schre­ven al eer­der over de plan­nen om een Tiny Forest aan te leg­gen in de Zui­der­pol­der. Inmid­dels is de aan­leg begon­nen! We geven je hier­bij een upda­te en ver­tel­len je meer over de komen­de stappen.

Een Tiny Forest is, de naam zegt het al, een bos van beschei­den for­maat. Het is dicht­be­groeid, inheems en heeft de groot­te van een ten­nis­baan. Een mooie plek voor buurt­be­wo­ners om elkaar te ont­moe­ten, voor spe­len­de en leren­de kin­de­ren en natuur­lijk voor die­ren en insec­ten. In de Zui­der­pol­der ver­rijst er naast de Zui­der­pol­der­school zo’n mini-bos aan de Vrij­heids­weg.

Bomen plan­ten op Nati­o­na­le Boomfeestdag
Afge­lo­pen novem­ber plant­ten leer­lin­gen van de school een aan­tal inheem­se bomen in het bos. Dat gebeur­de tij­dens Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Zo ver­an­dert een ver­steen­de plek in een groe­ne oase, mede aan­ge­plant en onder­hou­den door leer­lin­gen. Leuk en leer­zaam, want de leer­lin­gen krij­gen er met­een een les natuur­edu­ca­tie bij. Het plan­ten zou eigen­lijk al gebeu­ren in maart 2020, maar de coron­a­maat­re­ge­len sta­ken daar een stok­je voor.

Wor­men als pedicures
Bij het bomen plan­ten moch­ten leer­lin­gen ook wor­men los­la­ten in het plant­gat. Wor­men zijn name­lijk de pedi­cu­res van bomen. Ze hou­den de grond lek­ker luch­tig, wat goed is voor de boom­wor­tels. Die kun­nen hier­door mak­ke­lijk voed­sel opne­men uit de aar­de. Boven­dien zorgt wor­men­poep weer voor de nodi­ge bemes­ting. Naast wor­men gaven de school­kin­de­ren ook nog een geschre­ven wens mee aan de aarde.

Vol­gen­de stap
De vol­gen­de stap in de aan­leg is het maken van afzet­tin­gen langs de paad­jes. Die zul­len leer­lin­gen van groep 6 maken van gevloch­ten wil­gen­te­nen. Wan­neer dat gaat gebeu­ren hangt af van de coron­a­maat­re­ge­len. Hope­lijk kan de aan­leg snel ver­der, en kun­nen de kin­de­ren dan les­sen natuur­edu­ca­tie krij­gen in de bui­ten­lucht. In het voor­jaar geeft Natuur in je Stad een nieu­we upda­te over het Tiny Forest, dus houd deze site en ons Inst­agram­ac­count in de gaten!

Foto: Jur­ri­aan Hoefsmit