Heb je last van hooi­koorts? In dit arti­kel lees je alles over hooi­koorts, ont­dek je tips én wel­ke natuur­lij­ke mid­del­tjes je in kunt zet­ten om de over­last zoveel moge­lijk te beper­ken. Gezondheid!

Over hooi­koorts

Heer­lijk, de natuur komt weer hele­maal tot bloei in het voor­jaar! Maar als je last hebt van hooi­koorts is dit hele­maal geen goed nieuws. Het bete­kent een lan­ge peri­o­de van nie­zen, rode, jeu­ken­de ogen en een gevoel van alge­he­le malai­se. De gro­te boos­doe­ner van hooi­koorts is stuif­meel, of ook wel ‘pol­len’ genoemd. Stuif­meel zijn de man­ne­lij­ke kiem­cel­len van een bloem. Een men­se­lijk lichaam maakt his­ta­mi­ne aan tegen deze pol­len en bij een teveel aan his­ta­mi­ne, krijg je last van klachten.
Een fik­se regen­bui kan voor ver­lich­ting van de hooi­koorts-klach­ten zor­gen, maar zeker nu het zo droog en zon­nig is, krij­gen pol­len vol­op de kans om rond te dwar­re­len. Met als gevolg: meer last van hooikoorts.

Meer last in steden?

Er wordt beweerd dat men­sen in ste­den zelfs meer last heb­ben van hooi­koorts. Dat zou komen door­dat het CO₂-gehal­te hoger is in de stad. Bomen en plan­ten pro­du­ce­ren daar­door meer stuif­meel. Ook de opwar­ming van de aar­de zou te maken kun­nen heb­ben met een gro­te­re pro­duc­tie aan stuif­meel, waar­door steeds meer men­sen last lij­ken te heb­ben van hooikoorts.

Tips en natuur­lij­ke mid­del­tjes tegen hooikoorts

Hooi­koorts heeft veel impact op je dage­lijks leven. Bij de apo­theek zijn ver­schil­len­de medi­cij­nen tegen hooi­koorts ver­krijg­baar, maar je kunt ook eerst deze natuur­lij­ke mid­del­tjes inzetten:

  • Brand­ne­tels: brand­ne­tel zorgt voor het afbre­ken van his­ta­mi­ne. Drink dus lek­ker veel van deze zui­ve­ren­de thee of maak er een gezond soep­je van. Prikt niet!
  • Gem­ber: ook gem­ber heeft een ont­ste­kings­rem­men­de wer­king en kan ver­lich­ten bij hooi­koorts­klach­ten. Gem­ber­thee kun je de hele dag door drin­ken. Lek­ker in com­bi­na­tie met munt en honing.
  • Zil­te zee­lucht: het pol­len­ge­hal­te is veel lager aan zee. Breng dus veel tijd door aan de kust en gun je lucht­we­gen wat rust. Geen zee in de buurt? Gebruik een zout­op­los­sing neus­spray of spoel je neus met een netipot.
  • Vase­li­ne: smeer een dun laag­je vase­li­ne onder je neus en in de neus­ga­ten. Dit zorgt ervoor dat de pol­len blij­ven plak­ken aan de vase­li­ne en niet in je lucht­we­gen terecht komen.
  • Ver­mijd his­ta­mi­ne­rijk voed­sel: his­ta­mi­ne + his­ta­mi­ne = extra veel last van hooi­koorts. Is het pol­len­sei­zoen begon­nen? Let dan op wat je eet en drinkt. Rode wijn, cho­co­la, aard­bei­en, spi­na­zie, oude kaas en toma­ten bevat­ten bij­voor­beeld veel his­ta­mi­ne en ver­ster­ken de hooikoorts-klachten.
  • Slik sup­ple­men­ten: extra vita­mi­ne C slik­ken werkt goed bij hooi­koorts, dit breekt een teveel aan his­ta­mi­ne af. Het slik­ken van een goe­de pro­bi­o­ti­ca onder­steunt de darm­flo­ra en kan de klach­ten ook ver­min­de­ren. Som­mi­ge men­sen zijn gebaat bij het inne­men van bij­en­pol­len. In bij­en­pol­len zit het stof­je ‘Quer­ce­ti­ne’, dat weer werkt als een natuur­lijk histamineremmer.

Tot slot
Ieder­een rea­geert weer anders op hooi­koorts en de ver­schil­len­de mid­del­tjes. Hope­lijk vind je snel wat goed werkt voor jou!

Heb jij tips of ver­zoek­jes voor de redac­tie van Natuur in je Stad? Mail ze naar: info@natuurinjestad.nl.