Ver­ge­lijk het met de jaar­lijk­se griep­prik, maar dan voor bomen: het vac­cin tegen iep­ziek­te. Spaar­ne­lan­den is momen­teel druk bezig met pre­ven­tie. Maar wat is iep­ziek­te, hoe wordt het ver­oor­zaakt en hoe werkt het vac­cin? Je leest het hier.

De iep, het is een her­ken­ba­re boom in Haar­lem. Al eeu­wen maakt hij deel uit van de stad, onder ande­re omdat de boom pri­ma tegen zou­te zee­lucht kan. Helaas ligt er een vij­and op de loer: iep­ziek­te. Een besmet­te­lij­ke, dode­lij­ke bomenziekte.

Jaar­lijks vac­cin tegen iepziekte
Om iepen te bescher­men wor­den de bomen in mei/juni gevac­ci­neerd, bij mooi weer. De bast moet goed droog zijn zodat de boom het vac­cin goed kan opne­men. Getrain­de des­kun­di­gen bren­gen een klei­ne spuit aan in de boom, de behan­de­ling duurt maar een minuut. Geluk­kig maar, want er zijn 1.232 iepen te vac­ci­ne­ren. Na het vac­ci­ne­ren zorgt de iep voor een afweer­re­ac­tie, waar­door de boom het hele groei­sei­zoen is beschermd.

Oor­zaak iepenziekte
Een schim­mel is de oor­zaak van de hard­nek­ki­ge en besmet­te­lij­ke ziek­te. De iepen­spint­ke­ver ver­spreidt deze schim­mel en ook via de wor­tels kan de schim­mel over­sprin­gen naar ande­re bomen. Na besmet­ting gaat het ver­schrik­ke­lijk hard en kun­nen voor­heen gezon­de iepen al bin­nen twee à drie dagen ster­ven. Dit kan zor­gen voor enor­me kaalslag.

Spaar­ne­lan­den controleert
Spaar­ne­lan­den houdt de iepen goed in de gaten en con­tro­leert op de aan­we­zig­heid van de ziek­te. Naast injec­te­ren bren­gen boom­des­kun­di­gen ook wor­tel­doek aan tus­sen de wor­tels van iepen, om zo te voor­ko­men dat de schim­mel kan over­sprin­gen van boom naar boom. Door het plaat­sen van fero­moon­val­len, aan­trek­ke­lijk voor de iepen­spint­ke­ver, krijgt Spaar­ne­lan­den boven­dien inzicht in de groot­te van de iepen­spint­ke­ver­po­pu­la­tie. Dat geeft een goed beeld voor pre­ven­tie van de ziek­te vol­gend jaar.

Vra­gen over iepziekte?
Ver­moed jij iep­ziek­te bij een iep in de buurt? Neem snel con­tact op met Spaar­ne­lan­den. Alvast bedankt!