We plan­ten zoveel moge­lijk inheem­se plan­ten­soor­ten om de natuur­lij­ke bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren. We hou­den er reke­ning mee dat we geen inva­sie­ve soor­ten aanplanten.

Deze plan­ten heb­ben een bepaal­de groei­wij­ze die voor over­last kan zor­gen. Ze woe­ke­ren en kun­nen ande­re plan­ten verdrukken.

In het Poel­broek­park onder­steu­nen wij de vrij­wil­li­gers­groep die al een tijd bezig is de reu­zen­be­ren­klauw te ver­wij­de­ren. Deze plant over­woe­kert de ande­re begroei­ing. De afge­lo­pen jaren heb­ben we op diver­se plek­ken inheems bos­plant­soen aan­ge­plant. Hier­mee kun­nen we broed- en win­ter­vo­gels, insec­ten en klei­ne zoog­die­ren meer dek­king, nes­tel­ge­le­gen­heid en voed­sel bieden.