Eer­der las je op Natuur in je Stad het eer­ste deel van het inter­view met vrij­wil­li­ger Dik Vonk. In deel II ont­dek je alles over nacht­vlin­ders en Dik’s bij­dra­ge aan de Heem­tuin van Ein­den­hout in Haar­lem. Lees snel verder!

Lugu­be­re verhalen
De natuur is slim, ver­telt Dik: “Soms kom je een dood lie­ve­heers­beest­je tegen met een wol­lig bol­le­tje tus­sen zijn poten. In dat geval is er waar­schijn­lijk een para­si­tai­re wesp aan het werk. De lar­ve leeft in het kever­tje van het vet­weef­sel. Wan­neer de lar­ve vol­groeid is, bijt zij de poot­ze­nu­wen van het lie­ve­heers­beest­je door. Daar­na kruipt ze tus­sen de poot­jes om zich te ver­pop­pen. Het stil­staan­de lie­ve­heers­beest­jes beschermt de pop tot de nieu­we wesp ver­schijnt. De natuur kent meer van dit soort lugu­be­re ver­ha­len. De mees­te men­sen hou­den niet van dit soort ver­ha­len, maar: het is wel de natuur.”

Jeugd­droom
De drang om plan­ten en die­ren van A tot Z te bekij­ken en onder­zoe­ken is groot, zegt Dik: “Eigen­lijk ben ik nog steeds dat jon­ge­tje dat graag naar bui­ten gaat om din­gen te zien. Ik wil het liefst eerst kij­ken, iets leuk vin­den en er daar­na pas een logi­sche uit­leg bij vin­den. Mijn mede­stu­den­ten grap­te wel­eens: ‘Dik is geen gewo­ne bio­loog, maar een krui­sing tus­sen een tuin­man en een bio­loog.’ Mijn jeugd­droom was om, als ik groot was, met water­vlooi­en te wer­ken. Dat is er nog steeds niet van geko­men, dus die droom blijft staan, haha. Wel doe ik momen­teel onder­zoek naar nachtvlinders.”

Nacht­vlin­ders
Dik voert graag tes­ten uit in de natuur, zoals bij­voor­beeld met nacht­vlin­ders. Hij legt uit: “Met een groep­je men­sen doen we onder­zoek naar het gedrag van nacht­vlin­ders. Zo heb­ben we een vas­te kijk­plek bij het bezoe­kers­cen­trum in de dui­nen, waar we een keer in de maand samen­ko­men om de vlin­ders te lok­ken. Dit doen we met licht op scher­men en door appel­stroop met banaan en een scheu­tje ster­ke drank op de bomen te sme­ren. Dat vin­den ze heer­lijk. In mijn eigen ach­ter­tuin, in de Indi­sche buurt, gebruik ik een vang­kist met ster­ke lamp. In de och­tend­sche­me­ring kijk ik wat er in de kist zit. Alle vlin­ders houd ik bij in een soor­ten­lijst, zo heb ik inmid­dels ‑van de 800 gro­te- en 1500 klei­ne soor­ten nacht­vlin­ders- zo’n 300 stuks voor­bij zien komen. Ieder jaar zit­ten er ook een paar typi­sche duin­vlin­ders in mijn ach­ter­tuin, mid­den in de stad. Som­mi­ge zijn erg zeldzaam.”

Inzet voor de natuur
Iede­re dag is hij met de natuur bezig, ver­telt Dik: “Zo ga ik weke­lijks op pad met jour­na­lis­te Ellen de Boer van het Haar­lems Dag­blad. Samen bezoe­ken we een bepaald gebied in de regio Ken­ne­mer­land. Ik kijk ernaar als bio­loog en zij schrijft er een mooi ver­haal van voor onze column in de krant. Daar­naast ben ik actief als mee­wer­kend voor­man bij de Heem­tuin, aan het rand­je van de Haar­lem­mer­hout. Vrij­wil­lig­ster Titi de Bou­vrie orga­ni­seert alles rond­om de Heem­tuin, tot en met koek­jes aan toe. Heer­lijk zijn die!”

Meer weten?
Kijk voor meer infor­ma­tie over de Heem­tuin op: www.vriendenhaarlemmerhout.nl. Meer inter­views met Haar­lem­se vrij­wil­li­gers en ande­re arti­ke­len over de natuur, vind je op www.natuurinjestad.nl.

Heb je tips voor de redac­tie? Mail ze naar info@natuurinjestad.nl!