Een actie­ve natuur­werk­groep, onder lei­ding van coör­di­na­tor Niko Bui­ten, zorgt ervoor dat het rij­ke moe­ras­ge­bied ‘Poel­broek­park’ er fan­tas­tisch bij­staat. Natuur in je Stad spreekt met Niko op een war­me dinsdagmiddag.

Hel­pen­de handjes

Veel men­sen bezoe­ken het gebied, ver­telt Niko: “Poel­broek­park is een recre­a­tief gebied en geen druk­ke plek. Men­sen komen er echt om tot rust te komen en te genie­ten van de natuur. Met de natuur­werk­groep van het Poel­broek­park behe­ren we het park en het moe­ras. We maai­en, hooi­en, zet­ten gro­te gra­zers in, ver­wij­de­ren hout­op­slag en inva­sie­ve exo­ten. Hier­bij wor­den we onder­steund door Land­schap Noord-Hol­land met gereed­schap en cur­sus­sen. Ook maken we gebruik van gemeen­te­lij­ke bud­get­ten voor beheer­maat­re­ge­len die we zelf niet kun­nen uit­voe­ren. We zijn de gemeen­te erg dank­baar dat we dit werk mogen doen. Ook wor­den we vaak aan­ge­spro­ken door bezoe­kers van het gebied. Ze vin­den het vaak heel leuk wat we doen en maken regel­ma­tig een praat­je als we op zater­dag of door­de­weeks aan de slag zijn.”

Hulp is fijn: “Wie mee wil hel­pen, kan zich aan­slui­ten bij de natuur­werk­groep van het Poel­broek­park. We kun­nen alle hulp in het natuur­be­heer goed gebruiken!”

Reu­zen­be­ren­klauw

Maar het moe­ras­ge­bied kent ook zijn eigen uit­da­gin­gen, zo legt hij uit: “Een deel van ons werk bestaat uit het ver­wij­de­ren van de reu­zen­be­ren­klauw. Het behe­ren van het Poel­broek­pol­der-gebied heeft als doel om het gebied rij­ker te maken. De bio­di­ver­si­teit is erg hoog, trekt veel men­sen, vogels, vlin­ders en insec­ten aan én is een van de eco­lo­gi­sche hot­s­pots van de gemeen­te Haar­lem. De reu­zen­be­ren­klauw vormt hier een bedrei­ging voor. De plant kan wel vijf meter hoog wor­den. Als men­sen of kin­de­ren het vocht op hun han­den krij­gen en de zon schijnt, ont­staan er flin­ke bla­ren. En door­dat de reu­zen­be­ren­klauw zo groot wordt, kun­nen plan­ten eron­der niet groei­en, met als gevolg dat ze ver­dwij­nen. En daar­mee ver­dwij­nen ook weer insec­ten die gebon­den zijn aan bepaal­de plan­ten. Kort­om: het gebied wordt armer. En dat is niet de bedoeling.”

Met een accu­boor­ma­chi­ne van Land­schap Noord-Hol­land gaat de beheer­ploeg te werk, legt Niko uit: “Wij zijn de eer­ste groep in Noord-Hol­land die een accu­boor­ma­chi­ne gebruikt om de reu­zen­be­ren­klauw te ver­wij­de­ren. We maai­en hem, daar­na zet­ten we boor­ma­chi­ne op de sten­gel en zo boren we de wor­tels in stuk­ken uit de grond.”

Wil je graag mee­hel­pen dit mooie gebied te onder­hou­den? Meld je dan aan voor de natuur­werk­groep Poel­broek­park! Kijk op: www.wijkraad-meerwijk.nl voor meer informatie.

Meer lezen?

Op www.natuurinjestad.nl vind je meer inter­views en achtergrondartikelen.

Werk je zelf als vrij­wil­li­ger in Haar­lem en lijkt het je leuk om ook geïn­ter­viewd te wor­den? Geef je op via: info@natuurinjestad.nl.