Al meer dan 40 jaar werd er wei­nig gedaan aan het beheer van het Haar­lem­se natuur­ge­bied ‘Poel­broek­park’, maar geluk­kig is daar inmid­dels ver­an­de­ring in geko­men. Natuur in je Stad spreekt met Niko Bui­ten, die zich vrij­wil­lig inzet voor het rij­ke gebied.

Opgroei­en in de natuur

Leven te mid­den van de natuur, Niko Bui­ten (61 jaar, woon­ach­tig in Haar­lem Cen­trum) weet er alles van: “Mijn vader was fort­wach­ter aan de Mid­den­weg in de Beem­ster en als gezin aten we van wat de natuur ons bracht, denk aan groen­ten, vis, eie­ren en konij­nen. En van de rau­we melk van de koei­en van de buur­man, karn­den we boter. Die­ren, insec­ten en vogels; we struin­den dage­lijks door de natuur. Ook maai­den en hooi­den we het gras en riet en zodoen­de leer­de ik ook van mijn vader om met de zeis om te gaan. Je kunt zeker zeg­gen dat de lief­de voor de natuur uit mijn jeugd komt.”
Niko ver­volgt: “Op mijn 19e kwam ik in Haar­lem terecht en sinds­dien ben ik actief op het gebied van natuur­on­der­zoek en beheer in de dui­nen. Onge­veer 10 jaar gele­den ont­stond er onge­rust­heid in Schal­k­wijk van­we­ge het slecht onder­hou­den Poel­broek­park-gebied. Er werd een motie aan­ge­no­men en uit­ge­voerd. Ver­vol­gens is er een beheer­plan gemaakt en werd er een vrij­wil­li­gers­groep voor het natuur­be­heer opge­richt. Ik ben als coör­di­na­tor betrok­ken bij het beheer en onder­houd van dit mooie natuurgebied.”

Kwel en rust

Niko legt uit wat er zo bij­zon­der is aan het gebied: “In het Poel­broek­park is kwel (grond­wa­ter, red.) aan­we­zig en dit eigen water zorgt voor veel poten­tie. Zo kun je er bij­voor­beeld bij­zon­de­re soor­ten plan­ten, insec­ten, vogels en vege­ta­tie waar­ne­men. Ook is het gebied de eni­ge groei­plaats van de klei­ne water­ra­non­kel en (onder ande­re) de specht en roer­domp gebrui­ken het als broed­ge­bied. Voor­al die laat­ste is bij­zon­der, er zijn in totaal maar 300 broed­pa­ren in Neder­land. Wij kun­nen vast­stel­len dat hier ook een broed­paar is, want elk voor­jaar zien of horen we de roer­domp. We weten allen niet waar het nest pre­cies is. Het gebied kent veel riet en water en we opti­ma­li­se­ren het dan ook voor riet- en moe­ras­vo­gels en bij­zon­de­re insec­ten. Mooie soor­ten als de vari­a­be­le water­juf­fer, glas­snij­der en de vroe­ge gla­zen­ma­ker wil­len we natuur­lijk graag behouden.”

Tip voor de inwoners 

Niko’s tip voor de inwo­ners van Haar­lem is hel­der: “Ik wil men­sen advi­se­ren om zich aan te slui­ten bij een groe­ne groep in de omge­ving. Op die manier kun je pro­be­ren om samen din­gen van de grond te krij­gen in de buurt. Je kunt bij­voor­beeld deel­ne­men aan een wijk­raad of groen­groep. De Natuur­werk­groep van het Poel­broek­park is aan­ge­slo­ten bij wijk­raad Meer­wijk, we zijn bij­voor­beeld aan­we­zig bij wijk­raad­ver­ga­de­rin­gen en wer­ken nauw samen met Land­schap Noord-Hol­land en Spaar­ne­lan­den. Erva­ren groe­pen en men­sen wor­den soms ook gevraagd door Land­schap Noord-Hol­land om samen te werken.”

Enthou­si­ast gewor­den? Meld je dan aan voor de natuur­werk­groep Poel­broek­park! Kijk op: www.wijkraad-meerwijk.nl voor meer informatie.

Wil je meer over het vrij­wil­li­gers­werk van Niko weten? Mor­gen plaat­sen we deel 2.