Richt je tuin in als voor­raad­kast om die­ren de win­ter door te hel­pen. Pindas­lin­gers en vet­bol­len zijn voor die­ren vaak heel han­dig in de win­ter.  Zo krij­gen ze vol­doen­de eten bin­nen en daar­naast is het ont­zet­tend leuk om ernaar te kij­ken. Maar wist je dat je ook zon­der vet­bol­len die­ren heel goed de win­ter kunt door­hel­pen? Je leest er meer over op Natuur in je Stad!

Voor veel die­ren is de win­ter een uit­da­gen­de peri­o­de. Slak­ken ver­stop­pen zich op een lek­ker warm plek­je, er zijn min­der insec­ten en ook voor vogels is het vaak moei­lij­ker om wor­men te kun­nen van­gen. Voor­al als het sneeuwt is het hele­maal een uit­da­ging. Geluk­kig zijn veel die­ren zich hier al op aan het voorbereiden.

Ham­ste­ren­de vogels
De meest beken­de ham­ste­raar is wel de eek­hoorn. Maar wist je dat de gaai het­zelf­de doet?
Zo legt de gaai graag voor­ra­den met eikels aan. Zie je een gaai in het najaar heen en weer vlie­gen? Gro­te kans dat hij bezig is met het aan­leg­gen van z’n win­ter­voor­raad. Dit doen ze soms met wel 8 eikels per keer. Ze ver­stop­pen ze het liefst in rom­me­li­ge hoek­jes in de tuin of gaten in de grond. Om ervoor te zor­gen dat de eikels goed ver­stopt zijn, dek­ken ze de gaten zorg­vul­dig af. Ondanks hun goe­de geheu­gen ver­ge­ten ze er wel eens een­tje, waar­door er weer een nieu­we eik kan groeien.

Naast de gaai is ook de boom­kle­ver een ech­te ver­za­me­laar. Die zoekt hazel­no­ten, beu­ken­noot­jes en ande­re zaden van bij­voor­beeld pind­a­bol­len en een voe­der­ta­fel. Voor­zich­tig ver­stop­pen ze deze ach­ter los­zit­ten­de stuk­jes boom­schors of in de oksels van tak­ken. Zo heb­ben ze de hele win­ter een voor­raad­je eten.

In tegen­stel­ling tot de gaai ver­ge­ten eerst­ge­noem­de mezen en boom­kle­vers vaak waar ze hun noot­jes en zaden ver­stop­pen. Omdat ze hun eten op plek­ken ver­stop­pen die ze toch al vaak bezoe­ken, vin­den ze hun voor­raad bij­na altijd wel weer terug.

Hoe kun jij helpen?
Door zaad­bol­len op te han­gen en bij­voor­beeld een voe­der­ta­fel neer te zet­ten help je de vogels al heel erg. En hoe groe­ner je tuin is, hoe meer je vogels en ande­re die­ren de win­ter helpt door­ko­men. Laat af en toe een hoop­je blad­af­val lig­gen in een hoek­je, vogels gebrui­ken dit als ver­stop­plaats en je zou er zomaar een egel aan kun­nen tref­fen! Ook kun je bes­dra­gen­de bomen en strui­ken plan­ten, vogels heb­ben zo altijd wat te eten. En heb jij een prach­ti­ge tuin vol bloe­men in de zomer? Die kun je wan­neer ze zijn uit­ge­bloed het bes­te laten staan in de win­ter, zo leve­ren ze zaden voor de vogels.

Wil je advies over hoe jij je tuin nog vogel­vrien­de­lij­ker kunt inde­len? De vrij­wil­li­ge Tuin­con­su­len­ten van de Vogel­be­scher­ming Neder­land hel­pen je hier graag bij!

Is jouw tuin al een voor­raad­kast voor dieren?

Bron: Vogel­be­scher­ming Nederland

Dit vind je vast ook interessant: